OVER PAR – UN

Dan­mark bur­de lig­ge num­mer 15 på UE­FAs ko­ef­fi ci­ent­lis­te frem for på en

BT - - SPORTEN - STRUKTURDEBAT Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk DO­KU­MEN­TA­TION: HY­PERCU­BES ANA­LY­SE

Dan­ske klub­ber un­der­præ­ste­rer kraft igt i Eu­ro­pa. I dag ind­ta­ger Dan­mark 22.- plad­sen på UE­FAs ko­ef­fi ci­ent­lis­te og vil fal­de til 24.- plad­sen næ­ste år. Nøg­ter­nt set bur­de Dan­mark dog væ­re num­mer 15.

Det over­ra­sken­de re­sul­tat kom frem, da det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be for ny­lig præ­sen­te­re­de en ana­ly­se for de dan­ske Su­per­liga- klub­ber og Di­vi­sions­for­e­nin­gen. En ana­ly­se, BT som det ene­ste dan­ske me­die har få­et ind­sigt i.

Selv om Dan­mark for fi re år si­den lå på en 12.- plads, der før­te til au­to­ma­tisk del­ta­gel­se i Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let og yder­li­ge­re et hold i kva­li­fi ka­tio­nen, kan en 24. plads må­ske ly­de no­gen­lun­de ac­cep­ta­belt for en lil­le na­tion som Dan­mark med blot 5,5 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. Men kig­ger man bag ind­byg­ger­tal­let på de tal, der rent fak­tisk be­ty­der no­get, præ­ste­rer de dan­ske klub­ber et styk­ke un­der det for­ven­te­de.

» På det pa­ra­me­ter, der hed­der øko­no­mi, bur­de vi væ­re num­mer 15. Der er og­så en mas­se an­dre pa­ra­me­tre, man kan lig­ge til grund, men i for­hold til hvor stor fod­bol­dø­ko­no­mi­en er, når vi ta­ler om­sæt­ning, tv- aft ale osv., bør vi sta­ti­stisk set lig­ge num­mer 15 på den eu­ro­pæ­i­ske rang­li­ste « , ly­der det fra Anders Hørs­holt, di­rek­tør i FC Kø­ben­havn og med­lem af den vi­sions­grup­pe un­der Di­vi­sions­for­e­nin­gen, der i øje­blik­ket ar­bej­der frem mod en mu­lig ny tur­ne­rings­struk­tur.

Ud­nyt­ter ik­ke po­ten­ti­a­let

Tal­let 15 kom­mer fra Hy­percu­bes ana­ly­ser af den dan­ske Su­per­liga. Hy­percu­be er fi rma­et, der står i mid­ten, når der i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der skal fi ndes frem til en ny Su­per­liga- struk­tur. En struk­tur, som blandt an­det skal hjæl­pe Dan­mark læn­ge­re frem på UE­FAs ko­ef­fi ci­ent­lis­te. Ger­ne helt frem, hvor vi – iføl­ge ana­ly­ser­ne – hø­rer til.

» Der er en bred op­fat­tel­se af, at vi ik­ke ud­nyt­ter det po­ten­ti­a­le, der er. Vi bør lig­ge hø­je­re end den pla­ce­ring, vi er ved at ry­ge ned på, « si­ger et an­det af med­lem­mer­ne i Superligaens vi­sions­grup- pe, AaB- di­rek­tør Step­han Schors.

Han har på egen krop mær­ket vig­tig­he­den af at kom­me ud i Eu­ro­pa, hvor de sto­re pen­ge er. Men vej­en der­ud er bro­lagt med be­svær­lig­he­der, når Dan­mark præ­ste­rer dår­li­ge­re, end hvad der kan for­ven­tes.

» Vi ser det som en ud­for­dring. Det er klart, at jo læn­ge­re ned på li­sten vi kom­mer, de­sto svæ­re­re er det, og de­sto svæ­re­re er vej­en til de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger. Vi kan se på vo­res eget regn­skab, som vi kom med man­dag, at det har gan­ske, gan­ske stor be­tyd­ning for de dan­ske klub­ber at kom­me med i de eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spil. Det er rig­tig man­ge pen­ge, der er på spil, « fast­slår Schors, der kun­ne præ­sen­te­re et års­regn­skab med et plus på 41,1 mil­li­o­ner kro­ner – man­ge af dem hen­tet ude i Eu­ro­pa.

Ny struk­tur skal hjæl­pe

Det fak­tum, at de dan­ske klub­ber præ­ste­rer dår­li­ge­re, end hvad øko­no­mi­en til­si­ger, var en lil­le øjenåb­ner for fl ere af Su­per­liga- le­der­ne. En øjenåb­ner, der blot gjor­de en strukturdebat end­nu me­re ak­tu­el.

Må­let med en ny struk­tur er at øge spæn­din­gen i og in­ter­es­sen for Su­per­liga­en. Det kan med­fø­re fl ere til­sku­e­re på læg­ter­ne, fl ere tv- se­e­re i stu­er­ne og fl ere sponso­rer på de fi ne plad­ser – og der­med en bed­re øko­no­mi. Net­op en øko­no­misk optur er det, der i sid­ste ne­de skal få Dan­mark frem på ko­ef­fi ci­ent­lis­ten.

» En ny struk­tur ale­ne kan ik­ke gø­re det. Men ska­ber vi en bed­re øko­no­mi i dansk fod­bold, får klub­ber­ne fl ere pen­ge. Får klub­ber­ne fl ere pen­ge, får vi bed­re fod­bold­hold. For over 90 pro­cents ved­kom­men­de er det – over tid – øko­no­mi, der af­gør om en klub ta­ber el­ler vin­der mod en min­dre­be­mid­let klub. Så kan vi til­ve­je­brin­ge fl ere pen­ge, vil vi sta­ti­stisk set få bed­re fod­bold­hold, som bed­re vil kun­ne kon­kur­re­re i det eu­ro­pæ­i­ske bil­le­de « , si­ger FCK- chef Anders Hørs­holt.

Næ­ste års pla­ce­ring som num­mer 24 på UE­FAs ko­ef­fi ci­ent­lis­te er den la­ve­ste dan­ske pla­ce­ring si­den 2003. 24.- plad­sen med­fø­rer, at den dan­ske me­ster træ­der ind i Cham­pions Le­ague- kva­li­fi - ka­tio­nen i 2. kva­li­fi ka­tions­run­de, mens po­kal­vin­der­ne samt sølv- og bron­ze­vin­der­ne træ­der ind i Eu­ro­pa Le­agu­es 1. kva­li­fi ka­tions­run­de.

DET HOL­LAND­SKE FIR­MA

Hy­percu­be har ana­ly­se­ret Su­per­liga­en med hen­blik på at kom­me med et for­slag til en ny tur­ne­rings­struk­tur. BT har som det ene­ste dan­ske me­die få­et ind­sigt i ana­ly­sen.

Pla­ce­ring på UE­FAs ko­ef­fi ci­ent­lis­te

21

24

22

23

ON OSNDSADGA 1G1 1.1 M. MAARRTTSS 2 2001155

23

21

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.