OVE P. GI­DER IKK ’’

OBs træ­ner si­ger sin me­ning, og er li­geg­lad med, hvad an­dre tæn­ker

BT - - SPORTEN - ÆR­LIG SNAK Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk Ikast FS Her­ning Fremad

Han er ik­ke kom­met for at få ven­ner. Så­dan kun­ne man - lidt for­enk­let - be­skri­ve Superligaens mest ru­ti­ne­re­de ch­eft ræ­ner, OBs Ove Pe­der­sen.

Be­va­res. Tak­ti­ke­ren fra Thy­re­god i Midtjyl­land har sik­kert man­ge ven­ner i li­ga­en, men det er ik­ke det vig­tig­ste for ham. Det er langt vig­ti­ge­re for ham at væ­re hud­løst ær­lig end at si­ge det, kol­le­ger­ne ger­ne vil hø­re.

» Jeg har eft er­hån­den lært så me­get og er ble­vet så gam­mel i går­de, at jeg hel­le­re vil ha­ve, at folk 100 pro­cent ved, hvor de har Ove P. hen­ne, « for­tæl­ler han.

» Jeg sy­nes ge­ne­relt, at der er en ten­dens til, at dan­ske træ­ne­re le­ve­rer alt for luk­ket snak. Der er for me­get ’ uden for ci­tat’ og al den slags, « til­fø­jer Ove Pe­der­sen.

In­gen udenoms­snak

OB er den fem­te Su­per­liga- klub, som Ove Pe­der­sen står i spid­sen for si­den 1999. Tid­li­ge­re har han haft an­sva­ret i FC Midtjyl­land, Es­b­jerg i to om­gan­ge, AGF og FC Vestsjæl­land. Og når man har le­vet af at væ­re fod­bold­træ­ner i snart 20 år, be­kym­rer man sig ik­ke om po­pu­la­ri­tets­kon­kur­ren­cer.

Han afl eve­rer si­ne hold­nin­ger uden at svø­be dem ind i fl os­k­ler og udenoms­snak, og det kan godt ko­ste nog­le rap over nal­ler­ne til kol­le­ger­ne.

Ek­sem­pel­vis un­dre­de Ove Pe­der­sen sig for­le­den i Ra­dio 24/ 7- pro­gram­met ’ Fod­bold FM’ over, at tid­li­ge­re Su­per­liga- træ­ner LIDT OM OVE P Ove Pe­der­sen 30. au­gust 1954 ( 60 år) Thy­re­god

Bank­mand

NAVN: FØDT: BOR I: UD­DAN­NEL­SE: SPIL­LER­KAR­RI­E­RE: 1980- 1981: 1982- 1986: TRÆ­N­ER­KAR­RI­E­RE:

1987: Vi­borg FF ( re­ser­ver) 1988- 1990: Vild­b­jerg SF 1991- 1995: Her­ning Fremad 1996- 1997: Qa­tar U17 1997- 1999: Her­ning Fremad 1999- 2002: FC Midtjyl­land 2002- 2005: Es­b­jerg fB 2006- 2008: AGF 2009- 2011: Es­b­jerg fB 2011- 2014: FC Vestsjæl­land 2014- 2015: OB Poul Han­sen som kom­men­ta­tor skul­le klo­ge sig på pro­ble­mer­ne i OB, når det var no­get ’ mak­værk’, den­ne bed­rev i sin tid som OBsport­s­di­rek­tør.

Og da Pe­der­sen over­tog tøj­ler­ne i den fyn­s­ke klub, ud­tal­te han - med en skjult hen­vis­ning til den tid­li­ge­re træ­ner, Troels Bech - til Jyl­lands- Po­sten:

» Man­ge sag­de, at trup­pen vil­le få pro­ble­mer selv i 1. di­vi­sion, men jeg har he­le ti­den tro­et på dem, og de har ba­re skre­get på hår­de­re træ­ning og kla­re­re linjer. Det var ty­de­ligt at mær­ke, da jeg kom til. «

Den kom­men­tar fi k Brønd­by­t­ræ­ner Thomas Frank til sar­ka­stisk at fny­se; ’ su­per fedt - rig­tig kol­le­gi­alt.’ Men det rø­rer ik­ke 60- åri­ge Ove Pe­der­sen, at an­dre får hans stil galt i hal­sen.

» Det er sgu fair nok. Jeg er vir­ke­lig kom­met til det punkt, at jeg slet ik­ke hæn­ger mig i, hvad an­dre si­ger om mig. Hvis ik­ke du kan tå­le, at der bli­ver sagt no­get om dig i den her bran­che, er du i det for­ker­te job. «

» Og det er hel­ler ik­ke så­dan, at når no­gen si­ger no­get om mig, så tæn­ker jeg ’ nå, nu skal han fand­me ha’ igen’. Slet ik­ke. Det er fair nok, at de har en hold­ning til mig - for jeg læg­ger selv op til det, « ly­der det.

Kam­pe­ne skal jo vin­des

Dan­ske Su­per­liga- træ­ne­re er des­u­den - iføl­ge den ru­ti­ne­re­de træ­ner - ge­ne­relt for ban­ge for at læg­ge pres på sig selv og love re­sul­ta­ter. Det er ble­vet for le­galt at ta­be kam­pe. Og den til­gang vil Ove Pe­der­sen ger­ne ud­for­dre.

» Folk har ek­sem­pel­vis snak­ket om pro­ces­ser i dansk fod­bold i så man­ge år, og her si­ger jeg ’ pro­ces­ser er fi nt, men vind dog nog­le fod­bold­kam­pe sam­ti­dig’. Og da jeg kom til OB, sag­de jeg ’ giv mig tre uger, så skal jeg nok få det her hold til at vin­de’. «

» Ja, det er klart, at hvis du pri­o­ri­te­rer sej­re over pro­ces­sen, så ta­ger pro­ces­sen læn­ge­re tid, men ’ so what?’. Så læn­ge du i den tid vin­der kam­pe­ne. «

Kon­trak­ten med OB ud­lø­ber til som­mer, hvor Kent Nielsen over­ta­ger i Åda­len. Men selv om Ove Pe­der­sen med sinds­ro kun­ne la­de sig pen­sio­ne­re fra top­fod­bold, bli­ver det næp­pe til­fæl­det. Der er li­ge den der drøm om at træ­ne en uden­land­sk klub.

» Ja, jeg har da selv­føl­ge­lig sat nog­le ting i gang i ud­lan­det. Selv­føl­ge­lig har jeg det. Men li­ge nu er det sgu umu­ligt at si­ge, hvor jeg lan­der hen­ne. «

Hvorend han en­der eft er som­mer­fe­ri­en, føl­ger hold­nin­ger­ne og mo­det til at yt­re dem med.

ONS­DAG 11. MARTS 2015

Han må da ha­ve svært ved at væ­re kom­men­ta­tor, når OB spil­ler. Og gø­re sig klog på, hvad der er galt i OB. Vi skal hu­ske, at han var sport­s­chef i klub­ben, hvor han la­ve­de no­get mak­værk, så OB ik­ke fi k la­vet den

som AaB og Es­b­jerg fi k la­vet. Han må sid­de i en mær­ke­lig si­tu­a­tion, når han kom­men­te­rer OB

Ove Pe­der­sen om Poul Han­sen

Trods gan­ske pæn suc­ces i OB er det fak­tisk svært at fin­de et fo­to i ar­ki­vet fra Ove Pe­der­sens tid i den fyn­s­ke klub, hvor han har et smil på læ­ben. Der er dog et en­kelt bil­le­de i gem­mer­ne, hvor Ove Pe­der­sen flæk­ker i glæ­de, nem­lig det til høj­re, hvor han i ok­to­ber sid­ste år fejrer sej­ren over Sil­ke­borg sam­men med må­l­mand Mads Top­pel. Fo­to: Claus Fi­sker, Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.