RO­NAL­DO- RE­KORD DA RE­AL VAK­LE­DE

Cri­sti­a­no Ro­nal­do er med si­ne to mål nu den mest scoren­de spil­ler no­gen­sin­de i eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger

BT - - SPORTEN - EU­RO­PAS MÅ­L­KON­GER

CHAM­PIONS LE­AGUE, 1/ 8- FI­NA­LE

Schal­ke 04 brag­te spansk sved på samt­li­ge madri­le­ne­res pan­de, da hol­det med fem mi­nut­ter igen brag­te sig på 4- 3 på Klaas Jan Hun­telaars an­det mål i kam­pen. Re­al Madrid og Ro­nal­do red dog stormen af, og fi k med nød og næp­pe spar­ket sig i kvart­fi na­len i en kamp, der al­drig skul­le væ­re ble­vet spæn­den­de.

Re­al Madrids dy­re di­a­mantdreng, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, har i 2015 vir­ket me­re mat end no­gen­sin­de. Blot syv mål er det ble­vet til i det nye års før­ste 15 kam­pe. Det ly­der må­ske o. k. - men ik­ke for en po­rtu­gi­sisk su­per­mand, der snit­ter me­re end ét mål pr. kamp for de span­ske ’ Los Blan­cos’.

Med kun tre mål si­den 18. ja­nu­ar og et for­fær­de­ligt sam­men­spil med de to an­dre Re­al Madrid- an­gri­be­re, Ka­rim Ben­ze­ma og Ga­reth Ba­le, er de kri­ti­ske rø­ster ble­vet rejst i det span­ske bag­land.

Spe­ku­la­tio­ner om mæt­hed eft er sid­ste års Cham­pions Le­ague- tro- fæ­sejr - som var det ene­ste, Ro­nal­do mang­le­de - og ir­ri­ta­tion over Ba­les egois­me på ba­nen - har ad fl ere om­gan­ge sendt po­rtu­gi­se­ren til­ba­ge til barn­dom­s­klub­ben, Man­che­ster Uni­ted.

Re­al Madrids træ­ner Car­lo An­ce­lot­ti har el­lers væ­ret ude at for­sva­re den nor­malt gift ige front­trio, med nav­net ’ BBC’, og sagt, at de er ’ urør­li­ge’, så læn­ge, de er fi t for fi ght. Trio­en har el­lers kun sco­ret 14 mål i årets Al­le ti­ders top­sco­rer­li­ste i Eu­ro­pa cup- sam­men­hæng:

CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO: RAÚL: LIO­NEL MES­SI: FI­LIP­PO IN­ZAG­HI: AN­DREY SHEV­CHEN­KO:

før­ste 15 kam­pe, og især Ga­reth Ba­le har væ­ret enormt udskældt i pres­sen.

Der­for var der net­op fo­kus på de tre i front in­den 1/ 8- dels­fi na­len mod Schal­ke 04, som Re­al Madrid hav­de så godt som kla­ret eft er 2- 0- sej­ren for to uger si­den i Ruhr- di­strik­tet.

Me­di­er­ne var el­lers i gang med at fi nde de helt sto­re span­ske glo­ser frem, da Re­al Madrid kom bag­ud bå­de 0- 1 og 1- 2. Men to re­kord­gi­ven­de scor­in­ger fra Cri­sti­a­no Ro­nal­do og en be­fri­en­de 3- 2 scor­ing fra Ka­rim Ben­ze­ma brag­te to­tred­je­de­le af ’ the BBC’s’ sig ud af de op­ho­ben­de kri­ti­ske lys fra de span­ske me­di­er.

Ga­reth Ba­le spil­le­de nok en gang en mi­se­ra­bel kamp, og wa­li­se­ren, der er ver­dens dy­re­ste ind­køb, er be­stemt ik­ke en pu­bli­kums­fa­vo­rit og lig­ner me­re og me­re et exit til som­mer.

Med Ro­nal­dos to scor­in­ger er han nu to mål for­an Raùl og Lio­nel Mes­si på al­le­ti­ders mest scoren­de i Eu­ro­pa.

To gan­ge brag­te Schal­ke 04 sig for­an mod Re­al Madrid, og to gan­ge sva­re­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( fo­to) promp­te igen med en ud­lig­ning. Al­li­ge­vel var ty­sker­ne tæt på at spæn­de ben for Re­al Madrids drøm om en ny Cham­pions Le­ague- tri­umf. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.