IN­TERN ANGREBSFIGHT

PSG står over for en vig­tig kamp i af­ten ude mod Chel­sea, men den stør­ste ud­for­dring fin­des in­ter­nt på hol­det

BT - - SPORTEN - 6 LI­GUE 1: 25 8 630 Et mål pr. 105 mi­nut­ter 3,7 1834 Et mål pr. 229 mi­nut­ter 2,8 CHAM­PIONS LE­AGUE: 8 4 7 LI­GUE 1: 30 16 686 Et mål pr. 171 mi­nut­ter 2,4 2297 Et mål pr. 143 mi­nut­ter 3,2 2 4 LI­GUE 1: 19 12 356 Et mål pr. 178 mi­nut­ter 4 1

ONS­DAG 11. MARTS 2015

EDIN­SON CA­VA­NI I DEN­NE SÆ­SON CHAM­PIONS LE­AGUE:

KAM­PE: MÅL: SPIL­LE­MI­NUT­TER: SCORINGSSNIT: SKUD PR. KAMP: KAM­PE: MÅL: SPIL­LE­MI­NUT­TER: SCORINGSSNIT: SKUD PR. KAMP:

EDIN­SON CA­VA­NI I SID­STE SÆ­SON

KAM­PE: MÅL: SPIL­LE­MI­NUT­TER: SCORINGSSNIT: SKUD PR. KAMP: KAM­PE: MÅL: SPIL­LE­MI­NUT­TER: SCORINGSSNIT: SKUD PR. KAMP:

CHAM­PIONS LE­AGUE de to er ble­vet dre­jet, vendt og ana­ly­se­ret til ugen­ken­de­lig­hed.

Kam­pen om fron­ten

Grun­den til det skal fin­des i en skarp du­el om at spil­le som for­re­ste an­gri­ber på PSGs mand­skab. Zla­tan Ibra­him­ovic har sid­det tungt på den plads, som Ca­va­ni selv fo­re­træk­ker. Det har be­ty­det, at Ca­va­ni har måt­tet se sig selv bli­ve ryk­ket ud på kanten.

Da Ibra­him­ovic var ude med en ska­de i sto­re de­le af ef­ter­å­ret, greb Ca­va­ni imid­ler­tid chan­cen som for­re­ste mand, hvor han nød stor suc­ces spe­ci­elt i Cham­pions Le­ague. Her var han ene mand år­sag til, at fransk­mæn­de­ne sta­dig har en rol­le at spil­le i den pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring. Se­ne­st stod han for det ud­lig­nen­de mål i det før­ste op­gør mod Chel­sea.

Men med sven­ske Ibra­him­ovic’ til­ba­ge­komst er Ca­va­ni igen ble­vet ryk­ket ud på kanten, og det har gi­vet for­ny­et styr­ke til kon­spira­tio­ner om de­res in­ter­ne for­hold. Spørgs­må­let er der­for, om Ca­va­ni kan fort­sæt­te den go­de Cham­pions Le­ague- form i af­ten mod Chel­sea ved si­den af Ibra­him­ovic, der ud­fyl­der Ca­va­nis øn­skepo­si­tion som for­re­ste an­gri­ber.

ZLA­TAN IBRA­HIM­OVIC I DEN­NE SÆ­SON CHAM­PIONS LE­AGUE:

KAM­PE: MÅL: SPIL­LE­MI­NUT­TER: SCORINGSSNIT: SKUD PR. KAMP: KAM­PE: MÅL: SPIL­LE­MI­NUT­TER: SCORINGSSNIT: SKUD PR. KAMP:

ZLA­TAN IBRA­HIM­OVIC I SID­STE SÆ­SON

KAM­PE: MÅL: SPIL­LE­MI­NUT­TER: SCORINGSSNIT: SKUD PR. KAMP: KAM­PE: MÅL: SPIL­LE­MI­NUT­TER: SCORINGSSNIT: SKUD PR. KAMP:

Edin­son Ca­va­ni ( til ven­stre) og Zla­tan Ibra­him­ovic ( til høj­re) vil beg­ge ger­ne spil­le som for­re­ste an­gri­ber for de fran­ske me­stre. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.