Magnus­sen ba­ge

BT - - SPORTEN -

ONS­DAG 11. MARTS 2015 Sau­ber har set stær­ke­re ud i vin­ter­te­sten Kø­rer­ne er skift et ud, og ind er kom­met de sven­sker Marcus Eri­cs­son og ta­len­tet Fe­lip Sau­ber er hjul­pet af Fer­ra­ris umid­del­ba­re f mid­ter­fel­tet ek­stremt li­ge i år. Kø­rer­ne er de sam­me, men ram­mer­ne ser For­ce In­dia. Tea­met har mas­si­ve øko­no­mis ik­ke te­stet sær­lig me­get i op­tak­ten. Li­ge n til at væ­re i dår­ligst form i den sto­re mid­te

McLa­ren og mo­tor­part­ne­ren Hon­da har pro­ble­mer. Bi­len har væ­ret dår­ligst og mest uhold­bar i test. Det er et fak­tum. McLa­rens pro­ble­mer med down­for­ce skal an­gi­ve­ligt væ­re for­bed­ret med det nye design, men mo­to­ren er sta­dig un­der­ud­vik­let. Der ven­ter eft er alt at døm­me Magnus­sen og But­ton en we­e­kend i fel­tets tun­ge­ste en­de. Det vi­des end­nu ik­ke, hvor­dan Ma­nors ra­cer kom­mer til at se ud. Ma­nor, tid­li­ge­re Marus­sia, stil­ler til start i Mel­bour­ne, og det er en kærkom­men over­ra­skel­se. Men Ma­nor har ik­ke kørt en ene­ste te­st­om­gang og stil­ler op i en op­ti­me­ret ud­ga­ve af Marus­si­as 2014- ra­cer. Tea­met er red­det fra ru­in, men bli­ver langs­omst i Mel­bour­ne. Toro Ros­so ta­ger vir­ke­lig tea­mets rol­le som ta­len­t­ud­vik­ler for Red Bull al­vor­ligt i år med et nær­mest cho­ke­ren­de ungt li­neup i bi­ler­ne. 17- åri­ge Max Ver­stap­pen og 20- åri­ge Car­los Sainz Jr., beg­ge søn­ner af tid­li­ge­re ra­cer­kø­re­re, de­bu­te­rer i For­mel 1. Bi­len har set på­li­de­lig ud, men kan ung­dom­mens sult vir­ke­lig hol­de dem kø­ren­de he­le sæ­so­nen? Lo­tus var en skan­da­le sid­ste år. Men nu kan tea­met med Mal­do­na­dos man­ge mil­li­o­ner i ryg­gen se fremad igen. Mer­ce­des le­ve­rer mo­to­rer­ne i år, og især Ro­main Grosje­an må væ­re sul­ten eft er at sæt­te fart un­der sin loven­de For­mel 1- kar­ri­e­re igen. Må­ske stær­ke­ste team i den­ne ka­te­go­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.