Est i Mel­bour­ne?

McLa­ren lig­ner et bund­hold i Mel­bour­ne, mens Mer­ce­des er stor­fa­vo­rit­ter. BT vur­de­rer her F1- fel­tets rangor­den

BT - - SPORTEN -

ONS­DAG 11. MARTS 2015 end før års­skift et. en pen­ge­stær­ke pe Nasr fra Bra­si­li­en. frem­gang, og det gør r dår­li­ge­re ud for ske pro­ble­mer og har nu ser For­ce In­dia ud er­grup­pe.

RANGOR­DEN Da­ni­el Re­mar

Der er in­gen sejr i ud­sigt for Ke­vin Magnus­sen og McLa­ren i sæ­son­pre­mi­e­ren i Mel­bour­ne på søn­dag.

Ba­re det at gen­nem­fø­re lø­bet bli­ver li­ge nu be­teg­net som et suc­ceskri­te­ri­um for det næst­mest vin­den­de For­mel 1- team no­gen­sin­de.

» Vi for­ven­ter selv­føl­ge­lig ik­ke at vin­de her. Mit fo­kus er på at sæt­te bi­lens løbsindstil­lin­ger op og pres­se på for at skub­be vo­res ud­vik­ling fremad. Jeg har ar­bej­det hårdt med mi­ne in­ge­ni­ø­rer for at gi­ve dem så me­gen brug­bar da­ta som mu­ligt, så­dan at de kan fort­sæt­te med at ud­vik­le bi­lens yde­ev­ne og hold­bar­hed, « sag­de Ke­vin Magnus­sen om si­ne for­vent­nin­ger til lø­bet i en pres­se­med­del­el­se i går.

Mens McLa­ren og Magnus­sen for­ment­lig skal kæm­pe i bun­den, ser an­dre team ud til at kun­ne over­ra­ske i år.

BT ta­ger tem­pe­ra­tu­ren på For­mel 1- fel­tet før star­ten i Au­stra­li­en.

Red Bull vil med sik­ker­hed blan­de sig i kam­pen om po­di­e­plad­ser i år. Tea­met har må­ske den bed­ste ae­ro­dy­na­mi­ske bil, men Re­nault- mo­to­ren er for­ment­lig lang­som­me­re end Mer­ce­des og Fer­ra­ri. Nyt og spæn­den­de er kø­rer­ne. Ric­ci­ar­do tæ­ve­de Vet­tel ud af tea­met sid­ste år, og med sig har han nu 20- åri­ge Da­ni­il Kvy­at. Se­ba­sti­an Vet­tels an­komst til Fer­ra­ri har gi­vet ny luft hos ita­li­e­ner­ne, der ser ud til at ha­ve en stær­ke­re bil og mo­tor i år. Ra­ce­rens ’ my­re­slu­ger­næ­se’ er la­vet fl ad og spids, men mo­to­ren er fort­sat næp­pe så hur­tig som en vels­murt Mer­ce­des- mo­tor. Men Fer­ra­ri bør kæm­pe med om po­di­e­plad­ser i år.

da­lu@ spor­ten. dk Der er in­tet, der ty der på, at Mer­ce­des bli­ver ud­for­dret i kam­pen om VM- tit­len i år. Det lig­ner der­for et nyt kapløb mel­lem Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg igen i år, hvor tea­met trods små pro­ble­mer har set urør­li­ge ud i op­tak­ten. In­ter­ne pro­ble­mer er ene­ste grund til be­kym­ring. Ti­der­ne i test har vist en mar­gi­nal for­del til Wil­li­ams over Fer­ra­ri, og det gi­ver håb om en an­den­plads i den in­ter­ne rangor­den i fel­tet. Pen­ge­ne er små hos Wil­li­ams, men tea­met rå­der over en Mer­ce­des- mo­tor og en stærk kø­rer­duo i su­per­ta­len­tet Valt­te­ri Bot­tas og er­far­ne Fe­lipe Mas­sa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.