CON­TA­DOR STOPP

Al­ber­to Con­ta­dor og Tin­koff- Saxo fik i går pa­pir på hin­an­den til og med 2016. Her­ef­ter indstil­ler Bjar­ne Ri­is’ kap­ta­jn kar­ri­e­ren

BT - - SPORTEN - SID­STE UD­KALD Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk spa@ spor­ten. dk Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk

Sø­ren Paa­ske Ryg­ter­ne om frem­ti­den for Tin­koff- Saxos span­ske kap­ta­jn, Al­ber­to Con­ta­dor, kan for­stum­me.

Eta­pe­løbs­spe­ci­a­li­sten har skre­vet un­der på en ny kon­trakt, så han nu bli­ver på det rus­sisk- dan­ske hold til og med 2016- sæ­so­nen. Men her­ef­ter er det de­fi­ni­tivt slut for den dob­bel­te span­ske Tour de Fran­ce- vin­der, be­kræf­ter Tin­koff- Saxos flam­boy­an­te ejer, Oleg Tin­kov, der i går ef­ter­mid­dag selv bre­a­ke­de nyhe­den på sin Twit­ter- pro­fil.

» Bre­aking news! Al­ber­to Con­ta­dor har skre­vet med Tin­koff- Saxo til 2016. Den bed­ste bli­ver hos de bed­ste, « skrev rus­se­ren.

Kort ef­ter be­kræf­te­de den 32- åri­ge Al­ber­to Con­ta­dor selv for­læn­gel­sen på Twit­ter.

» Hej al­le. Glad for at an­non­ce­re, at jeg fort­sat er på Tin­koff- Saxo i 2016, « twe­e­te­de kap­ta­j­nen.

I en pres­se­med­del­el­se for­kla­rer Oleg Tin­kov, at han ger­ne hav­de set Con­ta­dor fort­sæt­te kar­ri­e­ren læn­ge­re end yder­li­ge­re en sæ­son:

» Jeg er me­get glad for, at Al­ber­to og­så vil væ­re en le­der for Tin­koff- Saxo i 2016, for jeg me­ner vir­ke­lig, at han er ver­dens bed­ste cy­kel­ryt­ter, og jeg er over­be­vist om, at han vil­le ha­ve væ­ret det i fle­re år frem. Desvær­re har han be­slut­tet at indstil­le kar­ri­e­ren ef­ter næ­ste sæ­son, hvil­ket be­ty­der, at han vil kø­re for mit hold i to he­le sæ­so­ner. Jeg vil­le selv­føl­ge­lig ha­ve fo­re­truk­ket, at han var ble­vet læn­ge­re, men det var hans per­son­li­ge be­slut­ning. «

Vil stop­pe på top­pen

Spe­ku­la­tio­ner­ne om Con­ta­dors frem­tids­pla­ner tog til, da han i fe­bru­ar luf­te­de mu- lig­he­den for et kar­ri­e­re­stop ef­ter 2016- sæ­so­nen i et in­ter­view med den span­ske avis El Mun­do. Det var først med kon­trakt­for­læn­gel­sen i går, at det de­fi­ni­tivt stod klart, at cy­kel­spor­ten kun har en af si­ne stør­ste pro­fi­ler på lånt tid.

» Jeg vil ik­ke sæt­te en præ­cis da­to på ( et kar­ri­e­re­stop, red.), for der kan ske man­ge ting. Tænk, hvis jeg styr­ter i Tou­ren 2016. Så­dan øn­sker jeg ik­ke at slut­te min kar­ri­e­re. Men li­ge nu kan jeg ik­ke se læn­ge­re frem end to år. Jeg ny­der at cyk­le, men jeg vil stop­pe på top­pen af mit ni­veau, « sag­de Al­ber­to Con­ta­dor i fe­bru­ar til El Mun­do.

Vig­tigt for hol­det

Selv om Tin­koff- Saxo snart skal til at for­be­re­de sig på li­vet ef­ter Con­ta­dor, der i Ri­is’ tje­ne­ste har vun­det Vu­el­ta a Es­paña i 2012 og 2014, men end­nu har til go­de at sik­re hol­det en sejr i Tour de Fran­ce, glæ­der Oleg Tin­kov sig trods alt over, at Con­ta­dor valg­te at bli­ve hos Tin­kof­fSaxo i ste­det for at skif­te til et nyt hold ef­ter den­ne sæ­son, hvor han vil­le ha­ve væ­ret kon­trakt­fri.

» Jeg er dog stolt over, at Al­ber­tos im­po­ne­ren­de kar­ri­e­re vil slut­te på mit hold, og jeg hå­ber, han bæ­rer Tin­kof­fSaxos far­ver på øver­ste trin af Tour de Fran­ce- po­di­et i 2015 og 2016, « til­fø­jer Oleg Tin­kov.

Og­så Bjar­ne Ri­is er lyk­ke­lig over spa­ni­e­rens be­slut­ning om at bli­ve på hol­det, som han har kørt for si­den 2011:

» Al­le ved, at jeg er stor fan af ham, og jeg ser frem til at ar­bej­de sam­men med ham i end­nu et år. Det er og­så ek­stremt vig­tigt for hol­det at ha­ve en le­der og me­ster af hans ka­li­ber. Det er et vig­tigt år for Al­ber­to, og jeg er sik­ker på, at det bli­ver et godt et. Jeg har byg­get en stor del af hol­det op om­kring ham, og Tin­koff- Saxo vil fort­sæt­te med at støt­te ham fuldt ud. «

Nyhe­den om kon­trakt­for­læn­gel­sen kom, da­gen før det tra­di­tions­ri­ge for­år­se­ta­pe­løb Tir­reno- Adri­a­ti­co, som er årets hidtil stør­ste styr­ke­prø­ve for Con­ta­dor, går i gang. Et løb, hvor Con­ta­dor stil­ler op som for­sva­ren­de me­ster.

ONS­DAG 11. MARTS 2015

Al­ber­to Con­ta­dor ( tv.) og Bjar­ne Ri­is har ar­bej­det sam­men si­den 2011 og har nu to år til at ind­fri drøm­men om at vin­de Tour de Fran­ce.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.