Bu­en og bri­ste­punk­tet

BT - - SPORTEN -

EN SPANSK SU­PER­STJER­NE slut­ter sin kar­ri­e­re på et rus­sisk- ejet cy­kel­hold. Ik­ke no­gen se­xet nyhed, vel? Det skul­le da li­ge væ­re, for­di Al­ber­to Con­ta­dor ik­ke er no­gen hvem­som­helst, og for­di Tin­koff - Saxos hi­sto­rie og­så den dag i dag er ulø­se­ligt knyt­tet sam­men med Bjar­ne Ri­is.

Det var Ri­is, der i sen­som­me­ren 2010 skrev kon­trakt med Con­ta­dor. Et me­get stort skift e. Men og­så en trans­fer, der vars­le­de et skift e i he­le struk­tu­ren på Saxo BankSun­gard. Væk var brød­re­ne Schleck, det sam­me var det højt el­ske­de klas­si­ker­hyl Fa­bi­an Can­cel­la­ra sam­men med jo­ker og kul­tur­bæ­rer Jens Voigt.

Med Con­ta­dors kom­me blev al­le æg­ge­ne lagt i en og sam­me kurv – den lil­le spa­ni­ers. Det gav bag­slag, da Con­ta­dor blev te­stet po­si­tiv for brug af clen­bu­te­rol, end­nu in­den han hav­de kørt en me­ter for Ri­is og kom­pag­ni. TI­DEN EF­TER DET lang­va­ri­ge do­ping­s­lags­mål og den ef­ter­føl­gen­de ka­ran­tæ­ne ud­vik­le­de sig til en blan­ding mel­lem sport­s­lig ka­ta­stro­fe og død­van­de. Hol­det var blot­tet for bredde til at rå­de bod på ta­bet af den ul­ti­ma­ti­ve. Ri­is for­holdt sig ik­ke de­sto min­dre loy­al. Dels for­di han i Con­ta­dor kun­ne – og kan – se en drøm af en ryt­ter, dels for­di det var svært at slå over i en plau­si­bel plan B.

Set over al­le åre­ne har Al­ber­to Con­ta­dor ik­ke le­ve­ret va­ren. Det er en hård dom at fæl­de over en ryt­ter, som har vun­det Giro d’Ita­lia ( dog fra­kendt eft er clen­bu­te­rol- sa­gen) og Vu­el­ta a Es­paña to gan­ge. Det kan ly­de hårdt over for den med af­stand bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter i 2014. Men når man til­hø­rer spor­tens hø­jest be­tal­te eli­te, bli­ver man må­lt på de stør­ste tro­fæ­er. Og den nu 32- åri­ge spa­ni­er ’ skyl­der’ sta­dig Ri­is at vin­de Tour de Fran­ce. SPØRGS­MÅ­LET ER SELV­FØL­GE­LIG, om det over­ho­ve­det kom­mer til at ske. I år har Con­ta­dor sat sig bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce som mål. Det er at spæn­de bu­en til bri­ste­punk­tet. En nær­mest umu­lig mis­sion og no­get, der hø­rer den al­ler­mest do­pin­gind­hyl­le­de epo­ke til i spor­ten. Des­u­den ven­ter de skrap­pe­ste ri­va­ler som Vin­cen­zo Ni­ba­li, Nairo Qu­in­ta­na og Chris Froo­me på at sæn­ke Tin­koff - Saxo med mand, mus og Ma­j­ka i juli.

Til­ba­ge er 2016, der alt­så bli­ver Con­ta­dors af­skeds­sæ­son. Til den tid er han 33 år og en mand med man­ge ki­lo­me­ter på tæl­leren. Det kan bli­ve me­re end svært at vin­de Tour de Fran­ce, selv med op­ti­ma­le for­be­re­del­ser. Det vil væ­re et mær­ke­ligt eft er­mæ­le at få for de seks sæ­so­ner med Bjar­ne Ri­is som ror­gæn­ger. Men det er ik­ke no­gen us­and­syn­lig ud­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.