DO­PING? IK­KE HER!

Dan­ske ryt­te­re og sport­s­di­rek­tø­rer af­vi­ser, at det me­ste af det pro­fes­sio­nel­le felt sta­dig er dope­de. Det er ble­vet me­get bed­re, er de eni­ge om

BT - - SPORTEN - DO­PING Flem­m­ing Brandt og Lars B. Jør­gen­sen fl b@ spor­ten. dk, lbj@ spor­ten. dk

» 90 pro­cent af ryt­ter­ne i fel­tet bru­ger sta­dig do­ping. «

Det er det helt op­sigtsvæk­ken­de ci­tat fra den læn­ge ven­te­de rap­port fra CIRC – Cycling In­de­pen­dent Re­form Com­mis­sion – som hand­le­de bå­de om Lan­ce Arm­strong, UCIs tvivls­om­me le­derskab og for­ti­dens do­ping­prak­sis.

Det er en unavn­gi­ven ryt­ter, som er ci­te­ret for, at der sta­dig fo­re­går mas­siv do­ping i fel­tet.

En an­den ryt­ter si­ger der­i­mod, at der kun er 20 pro­cent. Det er for­ment­lig no­get nær umu­ligt at fi nde frem til det rig­ti­ge tal. Vi har spurgt rundt i det dan­ske cy­kel­mil­jø for at hø­re, hvor­dan ryt­te­re og sport­s­di­rek­tø­rer op­fat­ter rap­por­ten, og de tal, der fl yver rundt. Og sam­stem­men­de af­vi­ser de, at det er så galt, som der bli­ver hæv­det.

RAS­MUS QU­AA­DE, » Jeg sy­nes, at 90 pro­cent ly­der me­get højt. Jeg bru­ger ik­ke selv do­ping. Jeg ken­der de fl este an­dre dan­ske ryt­te­re, og selv om jeg ik­ke kan vi­de det, er det min kla­re for­nem­mel­se, at de hel­ler ik­ke bru­ger do­ping. Så når al­le dan­sker­ne stil­ler til start sam­men, er der i hvert fald ik­ke 90 pro­cent dope­de.

» Jeg vil­le ger­ne vi­de, hvem den me­get respek­te­re­de ryt­ter, som har ud­talt sig, er. Det kan jo væ­re en, som selv har ta­get do­ping, for­di han tro­e­de, at al­le an­dre og­så gør det. «

» Da jeg var ju­ni­or- ryt­ter, og det var til­ba­ge i 2003, tro­e­de jeg, at al­le A- ryt­ter­ne her­hjem­me tog do­ping. Så blev jeg selv A- ryt­ter og si­den kon­ti­nen­tal- ryt­ter, og jeg kan næ­sten kø­re med om me­dal­jer ved VM i en­kelt­start uden at bru­ge do­ping. Det må væ­re, for­di det er ble­vet me­get bed­re, for på en en­kelt­start, har man vir­ke­lig brug for en stor mo­tor. Så jeg har en god for­nem­mel­se. «

AN­DRÉ STE­EN­SEN,

BRI­AN HOLM,

ON OSNDSADGA 1G1 1.1 M. MAARRTTSS 2 2001155

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.