KIF op­ru­ster med ver­dens­klas­se

Det er alt an­det end to li­ge­gyl­di­ge spil­le­re, som KIF Kol­ding Kø­ben­havn frem­over kan skri­ve på hold­kor­tet

BT - - SPORTEN - STO­RE KA­NO­NER Sø­ren Paa­ske og Mi­chel Wik­kel­sø David­sen spa@ spor­ten. dk, mi­cd@ spor­ten. dk

Ryg­ter­ne har svir­ret i et sty kke tid, men nu er det of­fi ci­elt. KIF Kol­ding Kø­ben­havn får næ­ste sæ­son rus­si­ske Kon­stan­tin Igro­pulo på hol­det som afl øser for sven­ske Kim An­der­s­son.

Den dan­ske stor­klub be­kræf­ter, at 29- åri­ge Igro­pulo skif­ter fra ty­ske Fü­ch­se Ber­lin til KIF Kol­ding Kø­ben­havn, og det er en va­ske­æg­te stor­spil- ler, der kom­mer til at lø­be rundt i de dan­ske hånd­bold­hal­ler. Det for­tæl­ler KIF Kol­ding Kø­ben­havns di­rek­tør.

» Det er en spil­ler med stor ru­ti­ne og stor kun­nen, og vi tror, han pas­ser ind i vo­res må­de at spil­le hånd­bold, « si­ger Jens Bo­e­sen til DR.

Ruslands stør­ste stjer­ne

Kon­stan­tin Igro­pulo spil­ler høj­re ba­ck, og han har læn­ge væ­ret den helt sto­re stjer­ne på det rus­si­ske lands­hold, hvor han i ja­nu­ar og­så var med til VM. Rus­se­ren har tid­li­ge­re spil­let tre sæ­so­ner i Bar­ce­lo­na, in­den han tog tu­ren over Fü­ch­se Ber­lin og nu alt­så en­der i KIF.

Og al­le­re­de nu får KIF Kol­ding Kø­ben­havn glæ­de af en an­den in­ter­na­tio­nal klas- lør­dag mø­der Za­greb i den før­ste Cham­pions Le­agu­eot­ten­de­dels­fi na­le.

Ut­ro­ligt ru­ti­ne­ret

Og det er til stor glæ­de for ch­eft ræ­ner Aron Kri­stjans­son.

» Vi er ut­ro­ligt gla­de for, at det er fal­det på plads, og at Ola­fur kan træk­ke KIF Kol­ding Kø­ben­havn- trøj­en over ho­ve­d­et, når vi spil­ler mod Za­greb, « si­ger han til klub­bens hjem­mesi­de og fort­sæt­ter:

» Han har en ut­ro­lig ru­ti­ne og ro i sit spil, hvil­ket vi for­ment­lig får me­get brug for på en van­vit­tig ude­ba­ne i Za­greb. Der­u­d­over er der sta­dig tvivl om Kim An­der­s­son og hans skud­kraft , så her kan Ola­fur og­så gø­re en for­skel, « ly­der det fra Aron Kri­stjans­son.

Ola­fur Ste­fans­son har – trods næ­sten halvan­det år som hånd­bold­pen­sio­nist – im­po­ne­ret til træ­nin­ger­ne i KIF, og der­for er det en klar for­stærk­ning iføl­ge må­l­mand Kasper Hvidt.

» Man kan ty­de­ligt se til træ­ning, at han sta­dig for­står hånd­bold, og det tog ik­ke sær­ligt lang tid, før han for­stod den må­de, som vi ger­ne vil spil­le på. Ud­over at væ­re en su­per god hånd­bold­spil­ler, så har han en god ro over sig bå­de på og uden­for ba­nen, det er al­tid kærkom­ment, « ly­der det fra Kasper Hvidt.

Den island­ske bag­spil­ler er kun spil­le­be­ret­ti­get i Cham­pions Le­ague, og der­med kom­mer han ik­ke i ak­tion for KIF Kol­ding Kø­ben­havn i den dan­ske tur­ne­ring.

KIF Kol­ding Kø­ben­havn har sik­ret sig Ruslands helt sto­re stjer­ne, Kon­stan­tin Igro­pulo, og den island­ske le­gen­de Ola­fur Ste­fans­son. Sid­ste­nævn­te må dog kun stil­le op i Cham­pions Le­ague. Fo­to: AFP og Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.