Book­ma­ke­re med spil på fi ktiv kamp

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den To af de sto­re book­ma­ke­re på det dan­ske mar­ked blev an­gi­ve­ligt nar­ret af en mat­ch­fi xer.

Iføl­ge Betx­pert hav­de bå­de Uni­bet og Bet365 nem­lig od­ds på op­gø­ret mel­lem Slut­sk og Shakh­tar So­li­gorsk i Hvi­derusland. Pro­ble­met var ba­re, at kam­pen al­drig blev spil­let.

En mat­ch­fi xer hav­de nem­lig held med at få book­ma­ker­ne til at tro, at op­gø­ret blev spil­let, og man kun­ne end­da eft er kam­pen læ­se et re­fe­rat på Slut­sks hjem­mesi­de om, hvor­dan 0- 1 var ble­vet til 2- 1 i de sid­ste mi­nut­ter af kam­pen.

Den hvi­derus­si­ske klub næg­ter et­hvert kend­skab til den fi kti­ve kamp og hæv­der, at hjem­mesi­den er ble­vet ha­ck­et, mens Uni­bet kan be­ret­te, at fi xfor­sø­get ik­ke gik ud over dem, idet de re­la­tivt små ind­sat­ser på kam­pen var sat på So­li­gorsk. Nu un­der­sø­ger man dog kam­pen og reg­ner med at gi­ve folk de­res pen­ge igen.

Uaf­gjort ef­ter før­ste halv­leg lig­ner et godt bud i af­te­nens op­gør imel­lem Chel­sea og PSG. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.