1,83

BT - - SPORTEN -

Selv om de bo­li­vi­an­ske hold er svæ­re at ha­ve med at gø­re i høj­der­ne, fortje­ner San Jo­se ik­ke fa­vo­rit­vær­dig­he­den i nat­tens op­gør. Hol­det har tabt fi re kam­pe på stri­be i al­le tur­ne­rin­ger uden at sco­re, hvil­ket i høj grad hæn­ger sam­men med ska­der til fl ere nøg­le­spil­le­re, her­i­blandt den su­veræ­ne top­sco­rer, Mau­ro Bu­sta­man­te. Omvendt har UANL Ti­gres op­ru­stet med fl ere spæn­den­de spil­le­re, blandt an­dre bra­si­li­an­ske Ra­fa­el So­bis, der har til­ført me­xi­ca­ner­nes off en­siv en ny di­men­sion. På den bag­grund vir­ker od­dset på X2- ud­fal­det over­ra­sken­de højt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.