BE­DER OM MILD STRAF

Dræb­te ad­vo­kat i fo­ged­ret­ten. Nu vil morderen ha­ve en mild straf

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

ADVOKATDRAB

Den 67- åri­ge mand, der dræb­te ad­vo­kat Anders Lind­holt i fo­ged­ret­ten sid­ste år, vil be­de om en mild straf, når han på man­dag skal for ret­ten. Det op­ly­ser hans ad­vo­kat til BT.

Op­rin­de­ligt plan­lag­de en 67årig mand fra Sydsjæl­land at be­gå selv­mord, når han hav­de skudt sin tid­li­ge­re svi­ger­søn og den­nes ad­vo­kat i fo­ged­ret­ten. Un­der­vejs løb han imid­ler­tid tør for am­mu­ni­tion, og der­for måt­te han over­gi­ve sig til po­li­ti­et.

På man­dag skal den 67- åri­ge mor­far og mor­der for Ret­ten på Fre­de­riks­berg, og her vil han be­de om en mild straf.

scher kal­der sa­gen usæd­van­lig:

» Det er ik­ke så tit, at folk sky­der i dan­ske rets­sa­le, så på den må­de er sa­gen spe­ci­el. Sam­ti­dig er off eret en ad­vo­kat, der er mødt op for at pas­se sit ar­bej­de i ret­ten, « si­ger Stig Flei­s­cher.

Mens han har sid­det va­re­tægts­fængs­let, er mor­fa­ren ble­vet men­ta­lun­der­søgt. Retslæ­ge­rå­det har af­gjort, at han ik­ke var sinds­syg i ger­nings­ø­je­blik­ket og der­for er eg­net til al­min­de­lig fængsels­straf, op­ly­ser Me­ret­he Sta­ge­torn.

Kø­ben­havns By­ret kræ­ver en er­stat­ning på 46.011,08 kr. for ska­der, der op­stod un­der sky­de­ri­et, og den 67- åri­ge vil og­så bli­ve mødt af et er­stat­nings­krav fra sin eks- svi­ger­søn og de eft er­lad­te til Anders Lind­holt. Det op­ly­ser stjer­ne­ad­vo­ka­ten Me­ret­he Sta­ge­torn, der er hy­ret som for­sva­rer for mor­fa­ren.

» Om­stæn­dig­he­der­ne og an­led­nin­gen gør det op­lagt at ar­gu­men­te­re for en så mild straf som mu­ligt, « si­ger hun til BT.

Skal det for­stås så­dan, at du me­ner, at han var i si­ne fø­lel­sers vold? » Ja, det kan jeg be­kræft e. « 16. sep­tem­ber åb­ne­de den 67- åri­ge mor­far ild un­der sin dat­ters samvær­s­sag i fo­ged­ret­ten i Heste­møl­ler­stræ­de. Med en over­sa­vet ka­li­ber 243 jag­triff el sår­e­de han sin tid­li­ge­re svi­ger­søn og dræb­te den 57- åri­ge skils­mis­se­ad­vo­kat Anders Lind­holt. I grund­lovs­for­hø­ret er­kend­te han at ha­ve aff yret de dræ­ben­de skud, og sa­gen kø­rer som til­stå­el­ses­sag på man­dag ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg.

Eg­net til al­min­de­lig straf

Den 67- åri­ge mor­far er til­talt for mand­drab, for­søg på mand­drab og for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se.

Sa­gens an­kla­ger Stig Flei-

Skudt i bry­stet

Sam­ti­dig med kam­pen for at se sin søn, kæm­per den 31- åri­ge far med at kom­me på fo­de igen eft er at væ­re ble­vet skudt i bry­stet med et over­sa­vet jagt­ge­vær.

» Det har væ­ret et ek­stremt grimt for­løb for min kli­ent. Der er in­gen tvivl om, at han har få­et va­ri­ge mén af det her, og vi vil der­for stil­le med et er­stat­nings­krav, « si­ger Sø­ren Kro­er.

Sku­doff eret slip­per dog for at vid­ne, da sa­gen mod den 67- åri­ge kø­rer som en til­stå­el­ses­sag.

Den dræb­te ad­vo­kat Anders Lind­holt kø­res her væk fra fo­ged­ret­ten i Heste­møl­le­stræ­de i Kø­ben­havn. En 31- årig far blev hårdt sår­et af den sam­me ger­nings­mand, men over­le­ve­de. Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.