’ X Fa­ctor’ er ær­lig snak

BT - - NYHEDER - X FA­CTOR Hel­lerup TA­TO­VE­RIN­GER By­rå­ds­med­lem ( V) i Skan­der­borg

Claus Hyl­stoft e Blom­ster­berg

Bør­ne­p­sy­ko­lo­gen Jo­hn Hal­se er i BT ude i en hård kri­tik af ’ X Fa­ctor’, hvor han si­ger, at det nær­mer sig mob­ning. Hal­se er som tid­li­ge­re for­mand for Børns Vil­kår en kom­pe­tent her­re, men når man stil­ler op i ’ X Fa­ctor’, skal man alt­så væ­re klar til at få at vi­de, hvis man er kom­plet umu­lig, for det kom­mer ik­ke fra for­æl­dre el­ler go­de ven­ner, ty­der det på. Det be­hø­ver ik­ke at bli­ve pak­ket ind, så dem, der får be­ske­den, ik­ke selv for­står be­grun­del­sen, men tæn­ker ’ nøj, hvor jeg var god, men ba­re uhel­dig’.

Vi har eft er­hån­den få­et en kul­tur af: ’ Du skal vi­de, du er dyg­tig, klog, ser godt ud, har alt der skal til, men går ik­ke vi­de­re, får ik­ke job­bet etc.’ Man­ge mang­ler mo­det til kla­re, kon­struk­ti­ve ud­mel­din­ger, så folk, der ik­ke går vi­de­re, kan fo­ku­se­re på det, der er mu­ligt. Se, det er ik­ke mob­ning – det er at gø­re no­get godt for, at et an­det men­ne­ske kan gå ef­ter no­get, hvor suc­ces­op­le­vel­ser og et ind­holds­rigt liv kan bli­ve re­sul­ta­tet. Hvis man ik­ke gør det, er det mang­len­de respekt over for et an­det men­ne­ske, og det er skidt. Jeg vil hel­le­re bli­ve op­fat­tet og hu­sket som ham, der hjalp folk vi­de­re og fi k folk til at ind­se, hvad de er go­de til.

Nå, nu vil jeg sø­ge ind på Den Kon­ge­li­ge Bal­let, for der er al­drig no­gen der har for­talt mig, at jeg ik­ke har de ev­ner, og jeg tror, jeg med mi­ne skæ­ve fod­bold­ben og et stramt­sid­den­de tri­cot kan bli­ve en be­ri­gel­se for bal­let­ten.

Ras­mus Ingemann

Det er en hån mod vel­færds­sta­ten, når Aar­hus Kom­mu­ne gi­ver 50.000 kr. til lang­tids­le­di­ge bor­ge­re, for at de kan få fj er­net ta­to­ve­rin­ger. Man må og kan ik­ke ba­re fralæg­ge sig an­sva­ret for si­ne ( dum­me) valg og tvin­ge an­dre til be­ta­le for dem. Har du selv valgt at få ta­to­ve­rin­ger i an­sig­tet, så må du ta­ge kon­se­kven­ser­ne.

I år kan se­er­ne og­så stem­me på de dår­li­ge. Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.