Ja, blå blok for­kæ­ler kun de ri­ge

BT - - NYHEDER - MOR­TEN ØSTER­GAARD

Øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster ( R)

luksus­fæl­den i 00er­ne. Det gik så godt, at man med Anders Fog­hs ord ’ var nødt til at skri­ve de øko­no­mi­ske læ­rebø­ger om’. Det holdt ik­ke stik. Vi blev sær­ligt hårdt ramt af kri­sen, for­di vi hav­de en bo­lig­bob­le, der brast sam­ti­dig. VK- re­ge­rin­gen før­te en for lem­pe­lig fi nans­po­li­tik og la­ve­de ik­ke nok re­for­mer til at und­gå overop­hed­ning. De bor­ger­li­ges løft er med fast­frys­ning af grund­skyl­den em­mer af den po­li­tik, man før­te den­gang.

MAN GIK I

skat­ten på ar­bej­de i ste­det. Det gav­ner bå­de le­je­re og eje­re. Vil­le man fø­re en po­li­tik, som kun­ne gi­ve va­rig vækst, vil­le man jo fort­sæt­te med re­for­mer, der får fl ere i ar­bej­de og la­der de la­ve­st­løn­ne­de be­hol­de me­re af de­res løn. Det an­det lug­ter af, at man ba­re vil for­kæ­le de bo­li­ge­je­re, der har få­et ri­ge­ligt.

JEG VIL SÆN­KE

en bo­lig­bob­le, og bo­li­ge­jer­ne blev ramt hårdt af kri­sen, blev der hvert år gi­vet skat­te­let­tel­ser i form af skat­te­stop­pet på ejen­doms­vær­diskat­ten. Som bo­li­ge­jer skal man spør­ge sig selv,

DA DAN­MARK OP­BYG­GE­DE

om det har væ­ret en sær­ligt tryg tid, vi har væ­ret igen­nem. Li­ge nu har vi hi­sto­risk la­ve ren­ter. Der­for er det helt ab­surd og uansvar­ligt at fo­re­stil­le sig, at man skul­le gi­ve mil­li­ard­let­tel­ser til de sam­me bo­li­ge­je­re, som al­drig før har haft så la­ve ren­ter. Det vil væ­re ben­zin på bå­let. Hvis man føl­ger de­res for­slag, pu­ster man luft ind i en ny bo­lig­bob­le. Pri­ser­ne vil sti­ge yder­li­ge­re, og det bli­ver svæ­re­re at kom­me ind på bo­lig­mar­ke­det. Det be­ty­der og­så, at ri­si­ko­en for, at bob­len bri­ster, så folk har købt en dyr bo­lig, der fal­der i vær­di, vok­ser. Der er in­gen tryg­hed i det for­slag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.