Nej, bo­li­ge­jer­ne bli­ver plyn­dret

BT - - NYHEDER - BRI­AN MIK­KEL­SEN

Skat­te­o­rd­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve

gar­de­re sig mod en bo­lig­bob­le, og en bo­lig­bob­le har ik­ke no­get at gø­re med bo­ligskat­ter, for de be­ty­der ba­re, at det kun er de mest vel­stå­en­de, som har råd til at bli­ve bo­en­de i et hus. Hvis vi ik­ke la­der bo­ligskat­ter­ne sti­ge, gi­ver vi un­ge fa­mi­li­er mu­lig­hed for at kom­me ind på bo­lig­mar­ke­det og æl­dre mu­lig­hed for at bli­ve bo­en­de i de­res hus. Man kan til gen­gæld afh jæl­pe en be­gyn­den­de bo­lig­bob­le ved at sør­ge for, at der kom­mer gang i væk­sten,

MAN KAN AL­DRIG

så fl ere får et ar­bej­de, og øko­no­mi­en kan bæ­re det. Hvis folk har pen­ge­ne til det, er der in­gen græn­se for, hvad man kan sæl­ge et hus el­ler en lej­lig­hed til. At fl å folk i skat, så kun nog­le kan væ­re bo­li­ge­je­re, hol­der ik­ke. Det er moralsk uret­fær­digt.

nemt ba­re at sæt­te skat­ter­ne op. Skat­ter be­ty­der, at folk ar­bej­der min­dre, og fær­re vil kø­be de­res eget hus, og det er ik­ke det, vi vil ha­ve. Vi skal sæn­ke skat­ter­ne, så vi har lyst til at kø­be eget hus og har lyst til at læg­ge en ek­stra ar­bejds­ind­sats. Der­for er mit svar

DET ER FOR

til Mor­ten Øster­gaard, at i ste­det for at ha­ve så­dan en po­le­mik, så lad os dis­ku­te­re, hvor­dan vi ska­ber vækst i Dan­mark. Det gør vi ved at sæn­ke skat­ter og af­gift er. Det an­det er ret uop­fi nd­somt.

sæn­ke skat­ter­ne på ar­bej­de. Før som­mer­fe­ri­en hæ­ve­de re­ge­rin­gen skat­ten for al­le i ar­bej­de ved at hæ­ve bund­skat­ten. Vi har sto­re am­bi­tio­ner på det her om­rå­de, og det er ut­ro­ligt po­si­tivt og glæ­de­ligt, hvis De Ra­di­ka­le vil væ­re med til at sæn­ke skat­ten på at ar­bej­de igen. Det ser jeg som en frem­strakt hånd.

JEG VIL GER­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.