Så be­der man da om at ta­be

ME­NER

BT - - NYHEDER -

Det er van­ske­ligt at få for­nem­mel­sen af, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) nemt gen­vin­der re­ge­rings­mag­ten eft er det fol­ke­tings­valg, som kom­mer se­ne­st til sep­tem­ber. Det er me­get lang tid si­den, me­nings­må­lin­ger­ne har in­di­ke­ret, at hun har, hvad man vil kal­de en god chan­ce. DEN IDÉ UN­DER­STØT­TES kun af, at valg­kam­pen ty­de­lig­vis bli­ver skabt på en de­bat pri­mært om over­før­sels­ind­kom­ster, frem­me­de og fl ygt­nin­ge. Det er i hvert fald de gry­der, der oft est er i kog hos de par­ti­er, der lyk­kes med at sæt­te en kraft fuld to­ne. OG HVEM KAN helt ær­ligt se re­ge­rin­gen få et re­to­risk over­tag her? So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har si- den kampag­nen ’ Det Dan­mark, du ken­der’ for­sømt at ud­nyt­te ba­re et smu­le af det mo­men­tum, som el­lers lig­ger som ned­fal­den frugt og ven­ter på en op­sam­ling. For det pib­ler jo frem med po­si­ti­ve tal, der sag­tens kan tol­kes så­dan, at der er mar­kant bed­re styr på øko­no­mi­en end tid­li­ge­re. SE­NE­ST HAR NOR­DEA gi­vet luft til ny op­ti­mis­me i en prog­no­se, der kon­sta­te­rer, at » kri­se­teg­ne­ne for al­vor er ved at for­svin­de. « De se­ne­ste seks kvar­ta­ler i træk har den øko­no­mi­ske vækst væ­ret po­si­tiv. Det er end­da ven­tet, at frem­gan­gen vil fort­sæt­te. Pri­vat­for­bru­get er kom­met i om­drej­nin­ger - en af­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for et øko­no­misk op­sving. Be­skæft igel­sen samt de­tailsal­get er og­så sti­gen­de, og hvor­for i al­ver­den ik­ke be­ly­se dis­se for­hold fl it­tigt? RE­GE­RIN­GEN KAN MU­LIG­VIS bil­de sig selv ind, at der er gang i en vi­dun­der­lig kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi, men al­le vi an­dre ser en snor­k­soven­de ta­ber, der helt har over­ladt takt­stok­ken til op­po­si­tio­nen. Og så be­der man jo nær­mest om ne­der­la­get, selv om man må­ske har fl ere trum­fer, end man egent­lig be­hø­ver for at vin­de. ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.