RISKÆR FOR KENDT TIL AL­TER­NA­TI­VET ’’

Det må væ­re som en ond drøm for Uff e El­bæk, at Klaus Riskær til­by­der at stil­le op for Al­ter­na­ti­vet

BT - - NYHEDER -

Klaus Riskær Pe­der­sen er ik­ke en mand, der ta­ger et nej for et nej. Den 59- åri­ge er­hvervs­mand er så for­hip­pet på at gen­star­te sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re, at han kæm­per for at bli­ve fol­ke­tings­kan­di­dat for Al­ter­na­ti­vet, selv om par­tiets for­mand ven­der tom­me­len nedad. PÅ TIRS­DAG SKAL de lo­ka­le med­lem­mer af Al­ter­na­ti­vet ta­ge stil­ling til, om de øn­sker Riskær som par­tiets kan­di­dat i Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds. Riskær har tid­li­ge­re sid­det i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet for Ven­stre, men har for gan­ske ny­lig meldt sig ind i Uff e El­bæks par­ti, der i langt de fl este sa­ger stem­mer på linje med En­heds­li­sten. Riskær har an­gi­ve­ligt og­så gjort til­nær­mel­ser til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Kon­ser­va­ti­ve uden at bli­ve budt in­den­for.

Selv fat­ter Riskær ik­ke, at Al­ter­na­ti­vets for­mand ik­ke kan se ge­ni­a­li­te­ten i hans kan­di­da­tur. Iføl­ge Riskær kan Al­ter­na­ti­vet ik­ke over­le­ve ale­ne på snak om ’ pea­ce and love.’ Der mang­ler sim­pelt­hen et ’ twist af bu­si­ness’, som han i egen op­tik vil væ­re ga­rant for.

Nu­vel, Riskær har en po­in­te i, at det er for­nuft igt at gø­re sig tan­ker om, hvor pen­ge­ne skal kom­me fra til al­le de her­lig­he­der, som po­li­ti­ke­re har for va­ne at love i valg­kam­pe. Men er præ­cis de er­fa­rin­ger, som Riskær med­brin­ger, så hvad der er brug for? Al­ter­na­ti­vets top har ty­de­lig­vis ik­ke i sin­de at lyt­te til man­den, der i of­fent­lig­he­den blandt an­det er kendt for at væ­re idømt åre­lan­ge fængsels­straff e for tung øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Kendt skal man i øv­rigt slet ik­ke væ­re, hvis man vil gø­re sig håb om at stil­le op for Al­ter­na­ti­vet. Som Uff e El­bæk si­ger, har par­ti­et ’ nær­mest gjort det til en dyd’ ik­ke at be­de kend­te om at stil­le op. Riskær fyl­der sim­pelt­hen for me­get og skyg­ger for po­li­tik­ken, må man for­stå.

At Al­ter­na­ti­vet sam­ti­dig ny­der godt af par­ti­for­man­dens ken­dis­fak­tor, er et pa­ra­doks, der selv­føl­ge­lig må af­sted­kom­me uld­ne kom­men­ta­rer, som at par­ti­et ’ har den ud­for­dring, at no­gen øn­sker at gø­re det her til Uff e El­bæks pro­jekt.’ DET ER IK­KE før­ste gang, at en nyt par­ti til­træk­ker en ivrig og ge­s­chæf­tig kan­di­dat, som ger­ne ta­ger plads på fø­rer­sæ­det. Spørg blot Naser Khader, hvor­dan det var at hol­de styr på fl ok­ken, der tro­e­de, at de var Guds ga­ve til Ny Al­li­an­ce. Den bar­ske vir­ke­lig­hed er blot, at der ik­ke skal Ud­skri­ver de prak­ti­se­ren­de læ­ger for me­get mor­fi n? man­ge fejl­trin el­ler in­ter­ne kam­pe til, før et nyt par­ti lig­ner en pin­lig di­let­tant­fo­re­stil­ling. Pro­ble­met med de stær­ke kan­di­da­ter er og­så, at de ri­si­ke­rer at kapre par­ti­et og op­mærk­som­he­den - og kvæ­le an­dre ge­væk­ster. For Uff e El­bæk må Riskærs en­tré væ­re som vir­ke­lig­gø­rel­sen af en ond drøm. Og­så selv om al­le skul­le væ­re vel­kom­ne i Al­ter­na­ti­vets po­li­ti­ske la­bo­ra­to­ri­um. MED SIT NYE par­ti drøm­mer Uff e El­bæk om at gå nye ve­je. Om at bry­de van­te møn­stre og ud­vik­le po­li­tik på en ny må­de. Men det er alt­så lidt svært at fo­re­stil­le sig, at Riskærs tå­l­mo­dig­hed hol­der til man­ge se­an­cer i de al­ter­na­ti­ve la­bo­ra­to­ri­er. Med­lem­s­de­mo­kra­ti­et er hjer­tet i Al­ter­na­ti­vet. I næ­ste uge er det op til græs­rød­der­ne at af­gø­re, om Riskær skal bli­ve uden for dø­ren el­ler by­des in­den­for. De før­ste me­nings­må­lin­ger fo­re­ta­get eft er, at Al­ter­na­ti­vet blev op­stil­lings­be­ret­ti­get, har væ­ret godt nyt for par­ti­et. Se­ne­st send­te en må­ling fra YouGov par­ti­et i Fol­ke­tin­get med fi re man­da­ter. Spørgs­må­let er, om de væl­ge­re, der er­klæ­re­de Al­ter­na­ti­vet støt­te, sy­nes, at val­get et li­ge så let med Klaus Riskær Pe­der­sen på hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.