Sy­nes du, at det nye stem­me­sy­stem i ’ X Fa­ctor’ er mob­ning?

BT - - NYHEDER - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.16 VIR­KE­LIG­HE­DEN ER HÅRD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.24 FOR­BYD BØRN I ’ X FA­CTOR’ På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.31 DER ER KUN ÉN VIN­DER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.12 MU­SIK ER HÅRD BRAN­CHE På fa­ce­book. com/ ditbt

Nej,

bå­de ris og ros er en del af kon­kur­ren­cen

Ja,

DR læ­rer os at pe­ge fi ngre ad hin­an­den

3.394 stem­mer på bt. dk

PAK IK­KE BØRN IND I VAT

Ca­ri­na Norup

Nej, det er ik­ke mob­ning. Det er sandheden, og del­ta­ger­ne i ’ X Fa­ctor’ er der fri­vil­ligt. Sandheden kan selv­føl­ge­lig og­så væ­re hård, men stop nu med at pak­ke børn ind i vat.

Kat­he Ole­sen

Vir­ke­lig­he­den er hård, og de mel­der sig selv til showet, vel­vi­den­de at de får kri­tik. Det får vi he­le li­vet.

Hans Hen­ning Tan­gaa

Man bur­de for­by­de al­le un­der 18 år at del­ta­ge i den slags kon­kur­ren­cer. De er kun be­reg­net for voks­ne og an­svar­li­ge men­ne­sker, der kan tå­le de ne­der­lag, som al­le med und­ta­gel­se af vin­de­ren kom­mer ud for.

Turid Ne­lin- Dran­gå

Der er kun én vin­der, og det ved de fl este vel, in­den de stil­ler op.

Tina Fyn­bo Christensen

Det er et tv- pro­gram, der hand­ler om ta­lent og ud­vik­ling i en bran­che, der er me­ga­hård og kri­tisk. To­nen i ’ X Fa­ctor’ er jo in­tet i for­hold til den bran­che, de skal ind i. Jeg sy­nes, der er for­skel på hård kri­tik og sandheden sagt li­ge ud, og så mob­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.