Af­slø­ret på b

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker

AF­SLØ­RING om par­tiets egen fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger.

BT kan nu af­slø­re en ud­skrift af en hem­me­lig te­le­fon­sam­ta­le mel­lem den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger og den 20- åri­ge ung­doms­po­li­ti­ker Niki­ta Klæ­strup, der vi­ser, hvor­dan en be­skidt plan om at til­svær­te den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger var udtænkt.

Sam­ta­len fandt sted i slut­nin­gen af juli 2014, kort in­den at den 36- åri­ge for­fat­ter og blog­ger Mads Hol­ger skul­le op­stil­les som fol­ke­tings­kan­di­dat for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti.

I sam­ta­len be­kræf­ter den 20- åri­ge Niki­ta Klæ­strup, der er næst­for­mand for Kon­ser­va­tiv Ung­dom ( KU), at pla­nen om at læk­ke en ska­de­lig hi­sto­rie om Mads Hol­ger blev or­ke­stre­ret in­de fra den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste på Chri­sti­ans­borg.

Vil­le plan­te ne­ga­tiv hi­sto­rie

Niki­ta Klæ­strup sva­rer et be­kræf­ten­de » ja « til, at den kon­ser­va­ti­ve pres­se­me­d­ar­bej­der og rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck stod bag et for­søg på at plan­te en ne­ga­tiv hi­sto­rie om Hol­ger i Ek­stra Bla­det for­ud for den ge­ne­ral­for­sam­ling i Tår­n­by sid­ste som­mer, hvor Mads Hol­ger var ud­set til at skul­le op­stil­les som fol­ke­tings­kan­di­dat.

Der­med kom­mer der nye de­tal­jer til BTs hi­sto­rie om, at den 36- åri­ge for­fat­ter og blog­ger for Ber­ling­s­ke, Mads Hol­ger, er ble­vet for­søgt stuk­ket af si­ne eg­ne par­ti­fæl­ler.

Her af­slø­re­de BT, hvor­dan pres­se­rå­d­gi­ver og by­rå­ds­med­lem Mor­ten Sche­els­beck sam­men med par­ti­fæl­ler­ne Ni­chlas Vind og Ru­ne Kristensen til­ba­ge i juli 2014 hav­de for­søgt at til­svær­te par­tiets kom­men­de fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger. Dels ved at plan­te en ska­de­lig hi­sto­rie i Ek­stra Bla­det, og dels ved at be­skyl­de ham for at ha­ve hær­get et ho­tel­væ­rel­se un­der et par­ti­se­mi­nar året for­in­den.

Niki­ta Klæ­strup er i dag for­mand for KU på Lol­landFal­ster og ble­vet land­skendt

TORS­DAG 12. MARTS 2015 for sit ud­se­en­de, men hun er og­så kæ­re­ste med en af sa­gens nøg­le­per­so­ner, nem­lig den tid­li­ge­re KU- for­mand 32- åri­ge Ru­ne Kristensen, der i dag er fol­ke­tings­kan­di­dat i Guld­borgs­und- Sla­gel­se­kred­sen. par­ti­fæl­ler­nes plan, så Mads Hol­ger må­ske er varsko­et om, hvad der er på vej.

Det er her­ef­ter, at Niki­ta Klæ­strup og Mads Hol­gers sam­ta­le fin­der sted.

Her rø­ber Niki­ta Klæ­strup, hvor­dan de im­pli­ce­re­de i sa­gen har mød­tes til » no­get kri­se­hånd­te­ring af en art « , og at » Mor­ten blev lidt ban­ge « - med hen­vis­ning til pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck.

I sam­ta­len for­tæl­ler Niki­ta Klæ­strup og­så, at det var pla­nen, at den ska­de­li­ge hi­sto­rie skul­le i pres­sen så tæt som mu­ligt på den ge­ne­ral­for­sam­ling i Dra­gør- Tår­n­by- kred­sen på Ama­ger, hvor Mads Hol­ger skul­le væl­ges som fol­ke­tings­kan­di­dat.

kar­ker@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.