Mø­de i par­ti­top

BT - - NYHEDER -

BE­SKYLD­NIN­GER

Den kon­ser­vait­ve par­ti­top holdt i går en ræk­ke mø­der om den kon­tro­ver­si­el­le sag. Fle­re af sa­gens ho­ved­per­so­ner delt­og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger i mø­de­r­ne, men in­gen øn­sker at kom­men­te­re sa­gen.

BT er­fa­rer, at par­ti­top­pen var repær­sen­te­ret ved par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø.

Han øn­sker ik­ke at gå ind i en off ent­lig de­bat om sa­gen.

» Det er nye op­lys­nin­ger, der her er kom­met frem, så det vil vi na­tur­lig­vis kig­ge nær­me­re på ved først kom­men­de lej­lig­hed. Vi for­ven­ter al­tid, at med­lem­mer af Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti op­fø­rer sig or­dent­ligt over for hin­an­den. I for­hold til me­d­ar­bej­der­for­hold så er det na­tur­lig­vis ik­ke no­get, som vi drøft er i pres­sen. «

Den kon­ser­va­ti­ve for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen vil ik­ke kom­men­te­re be­skyld­nin­ger­ne om, at en an­sat i den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste, Mor­ten Sche­els­beck, har for­søgt at plan­te en us­and hi­sto­rie i me­di­er­ne om, at en kon­ser­va­tiv kan­di­dat i fuld­skab skul­le ha­ve ra­se­ret et ho­tel­væ­rel­se.

» Det bru­ger vi ik­ke tid på. Tal med Sø­ren Vand­sø, « skri­ver Pa­pe i en sms.

kark-/ ksv/ tnk

Sø­ren Pa­pe Poul­sen ( K) vil ik­ke kom­men­te­re på be­skyld­nin­ger­ne. Ar­kiv­fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.