Her er te­le­fon­sam­ta­len

BT - - NYHEDER - Hvem mød­tes? Én gang til. Ja, vel no­get kri­se­hånd­te­ring af en art.

MADS HOL­GER:

Alt­så Mor­ten Sche­els­beck har prø­vet at læk­ke en ar­ti­kel til Ek­stra Bla­det?

NIKI­TA KLÆ­STRUP: MADS HOL­GER:

Ja. …. for­ud for et el­ler an­det ude i Dra­gø­rTår­n­by for at ska­de mig el­ler hvad?

NIKI­TA KLÆ­STRUP:

Ja. ( Lyd for­svin­der...) Så jeg tror, he­le pla­nen var, at den skul­le kom­me da­gen før el­ler no­get før den ge­ne­ral­for­sam­ling.

Okay, så Mor­ten Sche­els­beck har rin­get til Ek­stra Bla­det og sagt til dem, at de skul­le skri­ve en ne­ga­tiv hi­sto­rie om mig, da­gen før en el­ler an­den op­stil­len­de ge­ne­ral­for­sam­ling i Tår­n­by?

Jeg ved ik­ke, om han helt di­rek­te har sagt, hvor­når den skul­le væ­re, men det vil­le jeg da gå ud fra.

MADS HOL­GER:

NIKI­TA KLÆ­STRUP:

DEL 2

MADS HOL­GER:

Jo. Men Mor­ten Sche­els­beck, er han ik­ke an­sat i den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste?

NIKI­TA KLÆ­STRUP:

Jo. Det var der­for, jeg sy­nes, det var så in­ter­es­sant.

MADS HOL­GER:

Nå. Men så har de vel sagt et el­ler an­det, si­den de er ble­vet ban­ge?

Jeg ved ik­ke, hvor­for de li­ge plud­se­lig bli­ver så ban­ge. De hav­de snak­ket med en jour­na­list, og så li­ge plud­se­lig er der en an­den jour­na­list, der rin­ger. Jeg tror, at det var det, der gjor­de, at Mor­ten blev lidt ban­ge.

NIKI­TA KLÆ­STRUP:

DEL 4

MADS HOL­GER:

Hvor­for si­ger Ru­ne det ik­ke, som det er? At det ik­ke er ham, men det er Mor­ten Sche­els­beck og Ni­chlas Vind, der står bag?

Jeg tror ba­re ik­ke, han vil smi­de dem un­der bus­sen, el­ler hvad man si­ger på dansk...

NIKI­TA KLÆ­STRUP:

MADS HOL­GER:

Så Ru­ne dæk­ker over Ni­chlas Vind og Mor­ten Sche­els­beck, for­di han ik­ke vil smi­de dem un­der bus­sen.

NIKI­TA KLÆ­STRUP:

Ja, jeg går ud fra, at det har no­get at gø­re med at be­skyt­te dem, og­så når han er så go­de ven­ner med Mor­ten.

Okay, for­di det er jo nok dumt af Ru­ne, tror jeg, for så bli­ver det ham, der kom­mer i fed­te­fa­det. Det

MADS HOL­GER:

vir­ker lidt dumt, men alt­så det kan jeg jo ik­ke æn­dre på. Du ved ik­ke an­det end det? Der er ik­ke sket me­re, si­den du rin­ge­de for­le­den og for­tal­te det, du for­tal­te?

Næh, alt­så de mød­tes li­ge al­le sam­men den aft en. El­ler aft enen eft er, jeg kan ik­ke hu­ske det, Ni­chlas Vind, Mor­ten Sche­els­beck, ( navn ude­ladt) og Ru­ne for at dis­ku­te­re, hvad de skul­le gø­re.

NIKI­TA KLÆ­STRUP:

MADS HOL­GER:

NIKI­TA KLÆ­STRUP:

Ni­chlas Vind og Ru­ne og Mor­ten Sche­els­beck og ( navn ude­ladt).

MADS HOL­GER:

De mød­tes for at la­ve en plan for, hvor­dan de kun­ne slip­pe af sted med det. El­ler hvad?

NIKI­TA KLÆ­STRUP:

Jeg ved ik­ke, hvad det mø­de gik ud på. Jeg fi k ik­ke lov til at kom­me med.

MADS HOL­GER:

Nå, det var ik­ke for pi­ger. Og så er de her men­ne­sker, der har har væ­ret in­vol­ve­ret i den her sag, mød­tes for at snak­ke igen­nem, hvad de så skal gø­re? Det må det vel væ­re.

NIKI­TA KLÆ­STRUP:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.