FAR­LIGT MED FRE­DAGS­SLIK

For me­get slik og se­ne sen­ge­ti­der kan væ­re ska­de­ligt for dit barn

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Jensen mje@ spor­ten. dk

WEEKENDHYGGE

Hvis du tror, at dit barn ik­ke ta­ger ska­de af ’ dår­li­ge’ we­e­kend­va­ner som fre­dags­slik, doven­skab og skæ­ve sen­ge­ti­der, så ta­ger du fejl.

Det vi­ser et nyt stu­die fra In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Selv­om det blot kan sy­nes som et uskyl­digt si­despring i en el­lers sund livsstil, så kun­ne de dår­li­ge we­e­kend­va­ner ty­de­ligt af­læ­ses i de me­re end 2.000 blov­prø­ver, der i for­bin­del­se med stu­di­et blev ta­get fra 800 børn i dan­ske 3. og 4. klas­ser.

Ind­hol­det af far­ligt fedt og in­sulin i blo­det var væ­sent­ligt hø­je­re om man­da­gen, når de mød­te i sko­le, end re­sten af ugens da­ge.

» Det er et dår­ligt tegn. Vi kan ik­ke med sik­ker­hed si­ge, hvor slemt det er el­ler kan bli­ve for bør­ne­ne om 30 el­ler 40 år, men vi har ba­re ik­ke råd til at ven­te og se, « si­ger Mads Fi­il Hjorth, der er for­ske­ren bag pro­jek­tet.

Us­un­de va­ner

Over for BT ud­dy­ber han:

» Ska­der­ne vil man nok først kun­ne se om 10, 20 el­ler 30 år. Der vil væ­re stør­re sand­syn­lig­hed for, at det er blandt grup­pen med men­ne­sker, der som børn har haft us­un­de va­ner, at man vil se livs­stils­syg­dom­me­ne først. «

Det er alt­så end­nu uklart, hvad den øge­de in­sulin- og fedt­mæng­de helt præ­cis gør for børn, mens det er kendt, at det for voks­ne er en klar in­di­ka­tor for, om der er ri­si­ko for, at man kan ud­vik­le hjer­te­kar- syg­dom­me.

Mads Fi­il Hjort­hs an­be­fa­ling ly­der:

» Jeg tror, at al­le har brug for at hyg­ge sig og slap­pe af, men vi nær­mer os en livsstil, hvor vi har we­e­kend tre da­ge om ugen, med alt hvad det in­de­bæ­rer. Og det sy­nes jeg, man

TORS­DAG 12. MARTS 2015 skal genover­ve­je og skæ­re ned til én el­ler to da­ge om ugen i ste­det for, « si­ger Mads Fi­il Hjorth i pres­se­med­del­el­sen.

’ Fa­mi­li­en Dan­mark’ spi­ser fre­dags­slik. Bå­de Coop og Dansk Su­per­mar­ked er­ken­der, at de kø­rer til­bud på bland selv- slik om fre­da­gen for at lok­ke kun­der i bu­tik­ken.

Mo­del­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.