SLAP NU AF

Eli­ten skal ta­ge sig en slap­per, me­ner Ka­ren Hæk­kerup om kost­eks­per­ter og myn­dig­he­ders hold­nin­ger til, hvad dan­sker­ne må og ik­ke må spi­se

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ da­to. dk Ka­ren Hæk­kerup

HYSTE­RI

» Slap nu af. « Så­dan ly­der op­for­drin­gen fra Land­brug og Fø­de­va­rers di­rek­tør Ka­ren Hæk­kerup til de kost­eks­per­ter og myn­dig­he­der, der kon­stant kom­mer med nye li­ster over, hvad man ik­ke må spi­se. El­ler li­ge­frem dik­te­rer folk, hvad de skal put­te i mun­den.

Se­ne­st har Fø­de­va­re­sty­rel­sen skær­pet reg­ler­ne for at op­nå det ef­ter­trag­te­de og me­get po­pu­læ­re nøg­le­huls­mær­ke.

1. marts fjer­ne­de man samt­li­ge spe­gepøl­ser fra mær­ket med den be­grun­del­se, at de in­de­hol­der for me­get salt.

» Vi vil me­get hel­le­re ha­ve, at du væl­ger le­ver­postej, « si­ger kon­tor­chef El­se Mo­lan­der fra Fø­de­va­re­sty­rel­sen til P1 Mor­gen.

Den hold­ning er Ka­ren Hæk­kerup dybt ue­nig i. Nøg­le­huls­mær­ket skal ik­ke kun væ­re for­be­holdt slan­ke­pro- duk­ter. Det skal ef­ter hen­des me­ning væ­re en hjælp til at træf­fe et sun­de­re valg mel­lem helt al­min­de­li­ge fø­de­va­rer.

» De nye reg­ler be­ty­der, at spe­gepøl­ser og vis­se oste for­svin­der ud. Pro­du­cen­ter­ne har gjort me­get for at ned­brin­ge ind­hol­det af salt og fedt, for­di de ger­ne vil kom­me for­bru­ger­ne i mø­de. Hvis ik­ke de læn­ge­re kan op­nå nøg­le­huls­mær­ket, fjer­ner man mo­ti­va­tio­nen til at frem­stil­le sun­de­re fø­de­va­rer. Vi kom­mer me­get læn­ge­re, hvis vi kan få dan­sker­ne til at væl­ge det sun­de­re al­ter­na­tiv, og hvis vi gi­ver virk­som­he­der­ne et in­ci­ta­ment til at for­bed­re de­res pro­duk­ter, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup.

På den må­de svig­ter man for­bru­ger­ne, der ger­ne vil ha­ve hjælp til at sor­te­re det sun­de fra det min­dre sun­de, me­ner hun.

» Hvis jeg vil ha­ve en spe­gepøl­se, fo­re­træk­ker jeg at få hjælp og vej­led­ning, når jeg står ved kø­le­di­sken, frem for at væ­re hen­vist til at læ­se alt det med småt. Det får man ik­ke gjort. Jeg sy­nes, sta­ten skal hjæl­pe mig. Ik­ke for- døm­me mig. Hvis man ta­ler om kost på en så­dan må­de, at folk næ­sten skal fø­le sig skam­ful­de, for­di de ik­ke har dyr­ket de­res eg­ne grønt­sa­ger i en gam­mel kaf­fe­kan­de ude på al­ta­nen, så gi­ver folk op. De luk­ker ører­ne, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup.

Vi bli­ver me­re us­un­de

Nye alar­me­ren­de tal, der of­fent­lig­gø­res tors­dag, vi­ser, at dan­sker­ne ik­ke er ble­vet sun­de­re. An­de­len af over­væg­ti­ge i be­folk­nin­gen er ste­get med 14 pro­cent si­den år 2000. Sam­ti­dig er ud­gif­ter­ne til sund­heds­be­hand­ling ste­get fra 70 mia. kr. i 1995 til 165 mia. kr. i 2013.

Ef­ter Ka­ren Hæk­kerups op­fat­tel­se er en del af for­kla­rin­gen her­på, at eli­ten ta­ler ned til folk.

» Hvis vi skal løf­te den del af be­folk­nin­gen, der vir­ke­lig har brug for ko­st­rå­de­ne, skal eli­ten ta­ge sig en slap­per. Klap he­sten. Det er ble­vet for hyste­risk, og I ska­der me­re, end I hjæl­per. Man gør det så svært at le­ve sundt, at man­ge men­ne­sker står af. Der­for træn­ger vi til et op­rør mod eli­ten og spelt­be­væ­gel­sen, « si­ger hun og hen­vi­ser til, at der næp­pe går en uge, uden at nye for­ske­re har op­fun­det et nyt for­bud. hø­rings­svar og go­de ar­gu­men­ter. I den­ne sag er det hen­des kla­re for­nem­mel­se, at myn­dig­he­der­ne og er­hver­vet

Klap he­sten. Det er ble­vet for hyste­risk

Land­brug og Fø­de­va­rers di­rek­tør, tid­li­ge­re fø­de­va­re­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup, me­ner ik­ke, at nøg­le­huls­mær­ket kun skal væ­re for­be­holdt slan­ke­pro­duk­ter, men væ­re en hjælp til at væl­ge et sun­de­re al­ter­na­tiv. Ar­kiv­fo­to: Ka­tri­ne Emi­lie Andersen/ Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.