Fa­ren for mæs­lin­ger er dre­vet over

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ALARM AF­BLÆST

Dan­mark slip­per med skræk­ken. Mæs­lin­ger­ne fik al­drig for al­vor fat i dan­sker­ne, og nu af­blæ­ser Sta­tens Se­rum In­sti­tut alar­men om en fo­re­stå­en­de epi­de­mi, iføl­ge dag­bla­det Po­li­ti­ken.

» Vi pas­se­re­de det tids­punkt i går, hvor fle­re skul­le væ­re smit­te­de, før man kan ta­le om en egent­lig epi­de­mi. Der bur­de der­for ik­ke kom­me fle­re til­fæl­de fra det ak­tu­el­le dan­ske ud­brud. Så det er vi gla­de for, « si­ger Pe­ter H. S. Andersen, af­de­lings­læ­ge på Af­de­ling for In­fek­tions­epi­de­mio­lo­gi på Sta­tens Se­rum In­sti­tut, til Po­li­ti­ken.

To små børn i ho­ved­stads­om­rå­det blev for to uger si­den di­ag­no­sti­ce­ret med mæs­lin­ger, hvil­ket sat­te gang i de­bat­ten om den smit­som­me syg­dom.

Man­ge for­æl­dre får i dag ik­ke de­res børn vac­ci­ne­ret mod mæs­lin­ger, og der­for fik de dan­ske myn­dig­he­der sved på pan­den og fryg­te­de, at en epi­de­mi kun­ne spre­de sig i Dan­mark.

Men i går op­randt dag num­mer 18 ef­ter de to mæs­lin­geud­brud i ho­ved­sta­den, og da der ik­ke er ble­vet di­ag­no­sti­ce­ret fle­re til­fæl­de si­den, kan myn­dig­he­der­ne fast­slå, at smit­ten er kom­met un­der kon­trol.

Stor ind­sats

Pe­ter H. S. Andersen op­ly­ser til Po­li­ti­ken, at det skyl­des de kø­ben­havn­ske ho­spi­ta­ler, som var go­de til at kom­me mæs­lin­ger­ne i for­kø­bet.

» Det ty­der på, at den sto­re ind­sats, man gjor­de på de kø­ben­havn­ske ho­spi­ta­ler, har bå­ret frugt. De op­søg­te og gav an­ti­stof­fer til de ik­ke- vac­ci­ne­re­de børn, der hav­de op­holdt sig i sam­me lo­ka­ler el­ler sam­men med de to smit­te­de. Det var en stor ind­sats, men nød­ven­dig. Vi er over­be­vi­ste om, at det er en med­vir­ken­de år­sag til, at spred­nin­gen ik­ke er fort­sat, « si­ger han.

Man­ge for­æl­dre får i dag ik­ke de­res børn vac­ci­ne­ret mod mæs­lin­ger. Mo­del­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.