’’

BT - - NYHEDER -

Den ene dag må man ik­ke spi­se kar­to­f­ler, den næ­ste skal man spi­se rig­tig me­get kød.

» Jeg har ik­ke no­get imod de of­fi­ci­el­le ko­st­råd. De er go­de. Men de uof­fi­ci­el­le ko­st­råd og da­me­bla­de­nes slan­ke­ku­re er i kon­stant for­ny­el­se. Man kan godt bli­ve for­vir­ret, når det skif­ter he­le ti­den. Folk kan ik­ke over­skue det, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup.

En ide­o­lo­gisk skil­le­vej

For et par år si­den var hun selv fø­de­va­re­mi­ni­ster og kun­ne fra den po­si­tion på­vir­ke den po­li­ti­ske pro­ces. Nu er hun di­rek­tør i land­bru­gets sto­re er­hvervsor­ga­ni­sa­tion og er hen­vist til at gø­re sin ind­fly­del­se gæl­den­de med er nå­et til en ide­o­lo­gisk skil­le­vej.

» Desvær­re er det den for­ker­te ret­ning, der end­te med at vin­de den kamp. Jeg er ide­o­lo­gisk ue­nig med de, der si­ger at nøg­le­huls­mær­ket skal for­be­hol­des slan­kemad, der kan spi­ses hver dag. Jeg for­står ik­ke, at man ik­ke vil hjæl­pe folk, der ger­ne vil ha­ve en spe­gepøl­se. Jeg si­ger ik­ke, at vi og­så skal sæt­te mær­ker på slik og kiks. Slet ik­ke. Men når det hand­ler om den bre­de ba­siskost, skal vi hjæl­pe folk frem for at for­døm­me dem. Og hvis jeg hav­de væ­ret fø­de­va­re­mi­ni­ster i dag, hav­de jeg ment det sam­me, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.