Ven: Hå­bet svin­der ind ’’

Ven­ner­ne le­der eft er Jonas He­de­gaard, som har væ­ret for­s­vun­det si­den en by­tur i fre­dags

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk Syl­ve­ster Kel­ly, ven til Jonas

Vi hå­ber sta­dig det bed­ste, men hå­bet for­svin­der lang­somt

EF­TER­SØG­NING

Skridt eft er skridt, kva­drat­me­ter eft er kva­drat­me­ter og ti­me eft er ti­me har Syl­ve­ster Kel­ly sam­men med an­dre fri­vil­li­ge gen­nem­søgt Holste­bro for at fi nde sin ven Jonas He­de­gaard Han­sen, som for­svandt ef­ter de hav­de væ­ret i by­en sam­men nat­ten til fre­dag. Ind­til vi­de­re uden held.

» Vi er man­ge, der ken­der Jonas fra ka­ser­nen, som er med til at le­de. Jeg hå­ber vir­ke­lig, at vi fi nder ham. Det er en ube­ha­ge­lig for­nem­mel­se ik­ke at vi­de, « hvad der er sket med ham, for­tæl­ler Syl­ve­ster Kel­ly.

BT mø­der ham ons­dag ef- ter­mid­dag i Holste­bro, hvor han sam­men med et hold på ni an­dre fri­vil­li­ge gen­nem­sø­ger bu­skad­ser, stem­mer dørklok­ker og ta­ler med for­bi­pas­se­ren­de i et be­bo­el­ses­kvar­ter cen­tralt i by­en. Det gør de i hå­bet om at fi nde spor, der kan hjæl­pe dem til at fi nde Jonas He­de­gaard Han­sen.

Sidst Syl­ve­ster Kel­ly så sin go­de kam­me­rat var på værts­hu­set To­baks­fa­brik­ken i Holste­bro nat­ten til fre­dag. Sam­men med en grup­pe kol­le­ger fra Holste­bro Ka­ser­ne fejre­de de, at nog­le af dem var ble­vet ud­nævnt til over­kon­stab­ler. Hu­mø­ret var højt, stem­nin­gen god og det fest­li­ge sel­skab fi k no­get at drik­ke.

Ved 4- ti­den om mor­ge­nen for­lod Jonas He­de­gaard Han­sen kam­me­ra­ter­ne på værts­hu­set, og han blev lidt se­ne­re set af vid­ner ved en rund­kør­sel i by­en. Si­den har in­gen hørt fra ham, og der har ik­ke væ­ret sig­nal på hans mo­bil­te­le­fon.

Ik­ke san­se­løst be­ru­set

» Vi hav­de jo væ­ret i by­en, og Jonas hav­de få­et no­get at drik­ke. Det hav­de vi al­le.

Men han vir­ke­de ik­ke san­se­løst be­ru­set, da han gik, « si­ger Syl­ve­ster Kel­ly.

Han ken­der Jonas He­de- gaard Han­sen som en an­svars­fuld, so­ci­alt ak­tiv og glad ung mand, der en­ga­ge­re­de sig me­get i sit ar­bej­de som sol­dat.

» Jonas er en udad­vendt fyr og en god kam­me­rat. Han er me­get me­re end ba­re min kol­le­ga, han er min go­de ven, « si­ger Syl­ve­ster Kel­ly.

Al­le­re­de i ti­mer­ne eft er by­tu­ren fi k sol­da­ter­kam­me­ra­ter­ne en for­nem­mel­se af, at no­get var galt. De blev kon­tak­tet af Jonas He­de­gaard Han­sens mor, som var be­kym­ret for sin søn. Si­den har kam­me­ra­ter­ne ledt eft er den 21- åri­ge sol­dat.

Som en del af den of­fi ci­el­le eft er­søg­ning har Syl­ve­ster Kel­ly og ad­skil­li­ge an­dre sol­da­ter gen­nem­søgt na­tu­r­om­rå­der ved Holste­bro, li­ge­som fl ere af Jonas He­de­gaard Han­sens kol­le­ger fra ka­ser­nen og­så har del­ta­get i den fri­vil­li­ge eft er­søg­ning. Den blev ind­ledt tirs­dag, eft er po­li­ti­et hav­de afb læst de­res eft er­søg­ning.

Trods fl ere da­ges eft er­forsk­ning er der sta­dig in­gen spor eft er den for­s­vund­ne sol­dat, men ven­ner­ne prø­ver at be­va­re mo­det, selv­om det kan væ­re svært.

» Vi hå­ber sta­dig det bed­ste, men hå­bet for­svin­der lang­somt, « si­ger Syl­ve­ster Kel­ly og fort­sæt­ter ufortrø­de­nt med at le­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.