Hy­ben­krig

BT - - NYHEDER -

UKR­UDT

De smuk­ke rød- lil­la ro­ser duft er sødt i man­ges som­mer­fe­ri­e­min­der. Men hy­ben­bu­sken er en lum­sk fj en­de, der æder sig ind på den dan­ske na­tur.

» Den øde­læg­ger sim­pelt­hen den me­get vær­di­ful­de na­tur, vi har langs kyster­ne. Klit­he­der­ne og den kyst­fl ora, der fi ndes der, bli­ver sim­pelt­hen kvalt af hy­ben­ro­ser. En blok med hy­ben­ro­ser bre­der sig med en me­ter ud til si­der­ne hvert år, så den har fart på, « for­tæl­ler Kar­sten Frisk fra Na­tursty­rel­sen i Vend­sy­s­sel. Der­for ind­le­der Na­tursty­rel­sen nu med Kar­sten Frisk i spid­sen en in­ten­siv kamp for at få be­græn­set den ag­gres­si­ve skøn­hed.

Før­ste kamp­plads er et 4.700 hekta­rer stort om­rå­de fra Gre­nen og syd­på, hvor na­tu­ren er sær­ligt vær­di­fuld og vig­tig at be­va­re. I før­ste om­gang hjæl­per rå­d­giv­nings­fi rma­et Cowi med at kort­læg­ge fj en­dens linjer, og fra om­kring 1. ju­ni åb­ner sla- get så i det nord­lig­ste Jyl­land, som skal va­re fem år frem. Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne og sta­ten skal sam­men stå for be­kæm­pel­sen på bå­de stat­se­je­de, kom­mu­na­le og pri­va­te are­a­ler. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.