Fri­vil­li­ge le­der eft er for­s­vund­ne Jonas

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

SPOR­LØST FOR­S­VUN­DET

Hund­red­vis af fri­vil­li­ge har de se­ne­ste da­ge ta­get tid ud af ka­len­de­ren for at hjæl­pe til med at le­de eft er 21- åri­ge Jonas He­de­gaard Han­sen, der har væ­ret for­s­vun­det si­den nat­ten til fre­dag.

En af dem, der har en­ga­ge­ret sig i eft er­søg­nin­gen, er Lou­isa Andersen fra Holste­bro. For­di hun hå­ber, at hun kan gø­re en for­skel for fa­mi­li­en, der sid­der til­ba­ge med uvis­hed om, hvad der er sket med de­res søn.

» Jeg gør det for fa­mi­li­ens skyld. Det er en for­fær­de­lig si­tu­a­tion, de er i, og jeg hå­ber, at eft er­søg­nin­gen kan væ­re med til at gi­ve dem vis­hed for, hvad der er sket med Jonas, « si­ger Lou­isa Andersen. Den or­an­ge vest, hun bæ­rer, for­tæl­ler, at hun er le­der for den 10 mand sto­re eft er­søg­nings­grup­pe, hun er en del af. Med op­mærk­som­me blik­ke har de af­søgt et stør­re be­bo­el­ses­kvar­ter, hvor Jonas He­de­gaard Han­sen for­svandt, men ven­der til­ba­ge til eft er­søg­nings­hol­dets ba­se uden re­sul­tat.

Eft er en kort pau­se snø­rer hol­det igen sko­e­ne og ta­ger fat på af­søg­nin­gen af et nyt om­rå­de.

» Nu har jeg mu­lig­hed for at hjæl­pe, så selv­føl­ge­lig gør jeg det. Det er no­get, der be­rø­rer os al­le her i by­en, « si­ger Lou­isa Andersen.

I går kon­cen­tre­re­de Mis­sing Pe­op­le Dan­mark, der ko­or­di­ne­rer den fri­vil­li­ge eft er­søg­ning, sig om åen, der lø­ber gen­nem Holste­bro.

» Vi skal be­va­re hå­bet, men sam­ti­dig er vi og­så nødt til at væ­re re­a­li­sti­ske. Der er en re­el ri­si­ko for, at han kan væ­re fal­det i åen, og der­for er det og­så et af de om­rå­der, vi in­ter­es­se­rer os sær­ligt for, « si­ger Re­ne Nielsen fra Mis­sing Pe­op­le Den­mark.

» Det er no­get, der be­rø­rer os al­le her i by­en, « si­ger Lou­isa Andersen. Fo­to: Claus Fi­sker Fri­vil­li­ge i Holste­bro fort­sat­te ons­dag ef­ter­søg­nin­gen af 21- åri­ge Jonas He­de­gaard Han­sen, der har væ­ret for­s­vun­det si­den nat­ten til fre­dag. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.