Nu kan du be­ta­le med mo­bi­len i su­per­mar­ke­det

BT - - NYHEDER -

MO­BI­LE PAY

In­den året er om­me, kan du be­ta­le med din te­le­fon i Føtex, Bil­ka el­ler Net­to.

Det bli­ver nem­lig mu­ligt at be­ta­le via be­ta­lings- ap­pen Mo­bi­le Pay i al­le Dansk Su­per­mar­keds 566 bu­tik­ker i Dan­mark.

Al­le­re­de i går kun­ne kun­der­ne i Føtex i Stor­cen­ter Nord i Aar­hus gø­re brug af be­ta­lings­me­to­den.

Va­re­hu­set er der­med det før­ste su­per­mar­ked i Dan­mark, som gi­ver kun­der­ne mu­lig­hed for at be­ta­le for de­res ind­køb med mo­bil­te­le­fo­nen. Over den næ­ste må­ned lan­ce­res den nye form for mo­bil­be­ta­ling i fi re an­dre va­re­hu­se rundt om i lan­det, og eft er en for­søgs­pe­ri­o­de kan løs­nin­gen ud­bre­des til al­le bu­tik­ker, in­den året er om­me.

» Det er en helt re­vo­lu­tio­ne­ren­de må­de at be­ta­le for si­ne ind­køb. Det fal­der, eft er vo­res me­ning, i god tråd med, at dan­sker­ne er be­gyndt at bru­ge sin te­le­fon un­der ind­køb­s­tu­ren, hvor man li­ge skal tjek­ke sin ind­købs­li­ste el­ler en op­skrift , « si­ger di­rek­tør for e- com­mer­ce & di­gi­tal hos Dansk Su­per­mar­ked, Ken­neth Nielsen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.