For­met af Is­høj

Ind­van­drer­kri­ti­ske borg­me­stre fra Ves­teg­nen har væ­ret med til at for­me Hel­le Thor­ning- Sch­midt

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

OP­VÆKST

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midts op­vækst i Is­høj på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn har i høj grad for­met hen­de som po­li­ti­ker. Det lag­de hun ik­ke skjul på, da hun i af­tes var gæst i DR2- jour­na­li­sten Nynne Bjer­re Chri­sten­sens pro­gram­se­rie ’ Det po­li­ti­ske men­ne­ske’.

» Jeg er me­get præ­get af, at jeg kom­mer fra Is­høj og har lyt­tet me­get til hvad de der ve­s­tegns­borg­me­stre sag­de i 1980er­ne og 90er­ne. Jeg hav­de al­tid en for­nem­mel­se af, at de folk, der men­te borg­me­stre­ne tog fejl, of­te le­ve­de me­get langt fra Is­høj og ik­ke hav­de en ind­sigt i, hvor­dan tin­ge­ne var på Ves­teg­nen. Det har jeg ta­get med mig fra den­gang, « for­kla­re­de den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­for­mand i pro­gram­met.

Det skal de ik­ke be­stem­me

Hel­le Thor­ning- Sch­midt nævn­te som kon­kret ek­sem­pel og­så, at hun i sin ung­dom kun­ne hø­ste fnys fra en for­bi­pas­se­ren­de ind­van­drer i Is­høj, hvis hun lå ’ med me­get lidt tøj på’ og so­le­de sig på græs­set for­an sin bo­lig­blok.

» Så­dan var der mas­ser af be­gi­ven­he­der i min barn­dom i Is­høj, som selv­føl­ge­lig og­så har præ­get mig i dag. Det skul­le de jo ik­ke be­stem­me, « un­der­stre­ge­de hun.

Selv om hun var glad for sin

TORS­DAG 12. MARTS 2015 barn­dom i Is­høj, var Hel­le Thor­ning- Sch­midt ik­ke blind for, at det i nog­le men­ne­skers øj­ne var ’ et ta­ber­sted’, som man af og til skul­le ta­ge til­løb til at for­tæl­le an­dre, at man kom fra.

» Jeg hå­ber ik­ke, det er så­dan i dag, men så­dan var det den­gang. Vi vid­ste jo og­så godt, at al­le de vig­ti­ge bo­e­de ik­ke i Is­høj. Der bo­e­de in­gen de­par­te­ments­che­fer, kam­me­rad­vo­ka­ter el­ler hø­jeste­rets­dom­me­re. Det var me­get al­min­de­li­ge men­ne­sker og er det sta­dig, og det gav os en be­vidst­hed om, hvem vi var, og hvor vi kom fra. «

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.