1. Ra­ci­stisk bør­ne­sang

BT - - NYHEDER -

10 KON­TRO­VER­SI­EL­LE CLARK­SON- ØJE­BLIK­KE

OVER­GEA­RET

’ Top Gear’- vær­ten Je­re­my Clark­son er li­ge så kon­tro­ver­si­el, som hans bil- pro­gram er po­pu­lært. Clark­sons bram­fri stil har igen og igen ført til kon­tro­ver­ser og skandaler, alt imens pro­gram­met har fejret tri­um­fer med fan­ta­sti­ske se­er­tal ver­den over. Her er en ræk­ke af de skandaler, Clark­son har væ­ret in­vol­ve­ret i.

I et klip fra en epi­so­de af ’ Top Gear’, som al­drig blev vist på tv, sang Clark­son en ra­ci­stisk bør­ne­sang, mens han skul­le væl­ge mel­lem to bi­ler. ’ Fang en ne­ger ved hans tå,’ mum­le­de Clark­son. I den re­di­ge­re­de ver­sion sang han den sam­me sang, men ud­skif­te­de det stø­de­n­de ord med ’ læ­rer’. Men det op­rin­de­li­ge klip slap selv­føl­ge­lig ud… Eng­land af­vi­ste en ar­gen­tinsk in­va­sion af den lil­le øgrup­pe i det syd­li­ge At­lan­ter­hav. Så da Clark­son og med­vær­ter­ne Ja­mes May og Ri­chard Ham­mond i ok­to­ber kør­te rundt i en Por­che med num­mer­pla­den H982 FKL un­der op­ta­gel­ser af pro­gram­met i Ar­gen­ti­na, ud­lø­ste det ra­ma­skrig. De blev an­gre­bet med sten af vre­de krigs- ve­te­ra­ner og måt­te i al hast røm­me bå­de bi­ler og Ar­gen­ti­na. » sl­o­pe « om en thai, der net­op hav­de be­væ­get sig ud på broen. Sl­o­pe er et nedladende ud­tryk om asi­a­ter, som stam­mer til­ba­ge fra Viet­nam- kri­gen. Det en­gel­ske li­ge­stil­lings­råd tru­e­de ham ef­ter­føl­gel­de med et sags­an­læg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.