Rusland: Vi har ret til a- vå­ben på Krim

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: EPA

RUSLAND

Rusland har ret til at pla­ce­re atom­vå­ben på Krim- halvø­en.

Så­dan ly­der en er­klæ­ring fra det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um iføl­ge Reu­ters, der ci­te­rer det rus­si­ske nyheds­bu­reau In­ter­fax.

Krim, hvor den rus­si­ske sor­te­havs­fl åde i for­vej­en hav­de en me­get stor ba­se, blev an­nek­te­ret af Rusland for et år si­den, og in­ter­na­tio­nalt har der si­den væ­ret spe­ku­le­ret i, hvad Vla­di­mir Pu­tins hen­sig­ter er.

Et af de se­ne­ste bud kom i we­e­ken- dens ud­ga­ve af den en­gelsk­spro­ge­de avis Ukrai­ne To­day, hvor den uaf­hæn­gi­ge Krim- repor­ter, An­drej Kli­men­ko, skrev, at Pu­tin har pla­ner om at om­dan­ne halvø­en til en gi­gan­tisk mi­li­tær­ba­se med 100.000 trop­per samt ker­ne­vå­ben.

Pu­tin vil sup­ple­re med atom­vå­ben

Iføl­ge jour­na­li­sten er det Pu­tins hen­sigt, at sor­te­havs­fl åden skal sup­ple­res af atom­vå­ben og fl y samt af sol­da­ter. Sam­ti­dig min­der An­drej Kli­men­ko om, at uden­rigs­mi­ni­ster Ser­gej Lavrov al­le­re­de i de­cem­ber ud­tal­te, at Rusland ’ har al­le år­sa­ger’ til at fl yt­te atom­vå­ben til Krim.

Ons­dag lød det iføl­ge Reu­ters fra tals­man­den for det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, Mik­hail Oli­a­novsk, om pla­ce­ring af atom­vå­ben på Krim:

» Jeg ved ik­ke, om der er atom­vå­ben nu. Jeg ken­der ik­ke til no­gen pla­ner, men i prin­cip­pet kan Rusland gø­re det. «

Na­to af­vik­ler i øje­blik­ket en stor fl ådeø­vel­se i Sor­te­ha­vet med de lo­ka­le med­lem­slan­de Bul­ga­ri­en, Ru­mæ­ni­en og Tyr­ki­et samt med del­ta­gel­se af ita­li­en­ske, ca­na­di­ske, ty­ske og ame­ri­kan­ske fl åde­far­tø­jer.

Sam­ti­dig gen­nem­fø­rer det rus­si­ske mi­li­tær iføl­ge Reu­ters i øje­blik­ket en stor­stilet øvel­se i det syd­li­ge Rusland samt i Krim- re­gio­nen.

Skudt ned bag­fra

Den 55- åri­ge Bo­ris Nemtsov blev skudt ned bag­fra 27. fe­bru­ar, da han spad­se­re­de på en bro over Mosk­af­lo­den tæt ved Kreml sam­men med sin 23- åri­ge ukrain­ske kæ­re­ste, An­na Duritska­ja.

Det rus­si­ske te­le­gram­bu­reau RIA No­vosti om­ta­ler og­så det stats­li­ge men­ne­ske­ret­tig­heds­rå­ds be­søg i fængs­let og skri­ver, at An­drej Ba­busj­kin fo­re­slår, at der ind­le­des en un­der­sø­gel­se for at klar­læg­ge, om de fængs­le­de er ble­vet tor­tu­re­ret.

Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin mistæn­kes for at ha­ve pla­ner om at for­vand­le Krim til en mi­li­tær­ba­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.