IRAN

BT - - NYHEDER -

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal er på bar­ri­ka­der­ne, for­di Iran vil ind­fø­re to nye love, som be­græn­ser iran­ske kvin­ders ret­tig­hed over de­res egen krop. » Det vil ba­salt set re­du­ce­re kvin­der til fø­de­ma­ski­ner, « si­ger Tri­ne Christensen, vi­ce­ge­ne­ral­se­kre­tær i Am­ne­sty In­ter­na­tio­nals dan­ske af­de­ling. Love­ne vil bl. a. be­græn­se kvin­ders ad­gang til præ­ven­tion, samt for­hin­dre kvin­der­ne i at ar­bej­de, før de har få­et de­res før­ste barn. Iran vil ind­fø­re love­ne for at dæm­me op for lan­dets da­len­de fød­sels­ra­te, der er fal­det fra sit tårn­hø­je ni­veau på 7,0 føds­ler pr. kvin­de i 1980 til 1,85 føds­ler pr. kvin­de i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.