Kro­p­s­sprog gør det ik­ke ale­ne

BT - - NYHEDER - DRs De­tek­tor- re­dak­tion

DET ER BA­RE FOR ME­GET:

En­heds­li­stens Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen la­der in­gen i tvivl, når hun er sur el­ler ir­ri­te­ret.

Fo­to: Nils Meilvang

FAK­TATJEK

Ord er så godt som over­flø­di­ge. Det er krop­pens sig­na­ler, der er af­gø­ren­de. Det kan man læ­se i di­ver­se selv­hjælps­bø­ger, og man kan mø­de kon­su­len­ter, som for­sø­ger at lukre­re på myten ved at sæl­ge kur­ser i kro­p­s­sprog.

Sam­men med stem­me­fø­rin­gen ud­gør kro­p­s­spro­get nem­lig 93 pro­cent af al vo­res kom­mu­ni­ka­tion, mens or­de­ne kun står for syv pro­cent, ly­der de hårdt­slå­en­de på­stan­de. Men de tal hol­der ik­ke, for­tæl­ler DRs fak­tatjek- pro­gram ’ De­tek­tor’ i af­ten.

» De her tal er fuld­stæn­dig til­fæl­di­ge, og når man frem­sæt­ter dem på den her må­de, så bli­ver det nær­mest hum­bug, « si­ger lek­tor i sprog­p­sy­ko­lo­gi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Sø­ren Beck Nielsen.

Kun­sti­ge for­søg på stu­de­ren­de

’ De­tek­tor’ har spo­ret tal­le­ne til­ba­ge til to for­søg fra 1967, som er be­skre­vet i bo­gen ’ Si­lent Mes­sa­ges’ af for­ske­ren Al­bert Me­hra­bi­an. Her er to små grup­per af for­søgs­per­so­ner – Me­hra­bi­ans eg­ne stu­de­ren­de ved Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, UCLA – ble­vet bedt om at vur­de­re lyd­op­ta­gel­ser af en­kel­te ord og fo­to­gra­fi­er af an­sig­ter.

» For­sø­ge­ne er me­get kun­sti­ge. Meh-

DEN GÅR IK­KE:

USAs præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma er kendt for at bru­ge et me­get ty­de­ligt kro­p­s­sprog, når han hol­der ta­ler.

Fo­to: AFP ra­bi­an hi­ver nog­le ord fuld­stæn­dig ud af kon­tekst og be­der for­søgs­per­so­ner­ne for­hol­de sig til, om de ud­ta­les på den ene el­ler an­den må­de, og det er jo langt fra vir­ke­lig­he­den, hvor vi for­hol­der os til ord, som de op­træ­der i en sam­men­hæng, « si­ger Sø­ren Beck Nielsen.

På bag­grund af re­sul­ta­ter­ne fra de to for­søg kon­klu­de­rer Al­bert Me­hra­bi­an, at når det hand­ler om kom­mu­ni­ka­tion af fø­lel­ser og hold­nin­ger, så be­ty­der kro­p­s­spro­get 55 pro­cent, stem­me­fø­rin­gen 38 pro­cent og or­de­ne kun syv pro­cent.

» Kro­p­s­spro­get be­ty­der me­get i vo­res kom­mu­ni­ka­tion, men for­sø­get på at sæt­te en pro­cent­sats på er dømt til at mis­lyk­kes, for det vil al­tid va­ri­e­re ut­ro­ligt me­get fra si­tu­a­tion til si­tu­a­tion, « si­ger Sø­ren Beck Nielsen.

For­sker vil selv stop­pe myten

Ud­over at for­sø­ge­ne er for kun­sti­ge, så er de og­så ble­vet mis­for­stå­et gen­nem ti­den, for­tæl­ler Ole Mi­cha­el Spa­ten, der er lek­tor i so­ci­al- og per­son­lig­heds­psy­ko­lo­gi ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

» Jeg ser jo, at de her pro­cen­ter fl­o­re­rer, som no­get der gæl­der for men­ne­ske­lig kom­mu­ni­ka­tion i det he­le ta­get, selv­om Me­hra­bi­an fak­tisk er me­get præ­cis med at si­ge, at det her kun hand­ler om kom­mu­ni­ka­tion af fø­lel­ser og hold­nin­ger, « si­ger Ole Mi­cha­el Spa­ten.

Al­bert Me­hra­bi­an, der nu er pro­fes­sor eme­ri­tus ved UCLA, har i fle­re år selv for­søgt at gø­re op med 7- 38- 55- myten og få stop­pet fejl­ci­te­rin­gen af sin bog.

- Jeg bry­der mig na­tur­lig­vis ik­ke om at bli­ve fejlci­te­ret. Mi­ne re­sul­ta­ter kan kun ge­ne­ra­li­se­res i si­tu­a­tio­ner, hvor per­so­ner kom­mu­ni­ke­rer om de­res fø­lel­ser og hold­nin­ger, skri­ver han i en mail til ’ De­tek­tor’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.