’ 9. april’ er min far­fars hi­sto­rie

Pi­lou As­bæk spil­ler ho­ved­rol­len i hi­sto­ri­en om de dan­ske cy­kel­sol­da­ter, der tog kam­pen op mod Hit­lers hær, da na­zi­ster­ne an­greb Dan­mark

BT - - KULTUR -

Jeg for­står ik­ke, at man al­drig har an­er­kendt og ho­no­re­ret det. «

Pi­lou As­bæk hol­der en pau­se og bø­jer sig for­over, mens han kig­ger ned i gul­vet og mas­se­rer si­ne tin­din­ger:

» Men det er nok der­for, jeg er sku­e­spil­ler og ik­ke po­li­ti­ker, « si­ger han så med et lil­le, sjovt Pi­lou- smil.

» Anyway, så hå­ber jeg in­der­ligt, at vi med vo­res film gi­ver dem den respekt, de uden tvivl har fortjent. «

» Og jeg er så­dan set ski­de­li­geg­lad, hvis jeg ik­ke le­ver op til al­le an­mel­de­res for­vent­nin­ger. Det hand­ler om, hvor­dan ve­te­ra­ner­ne har det med den film. Og jeg har talt med dem og set de­res an­sig­ter og de­res tå­rer på min­de­da­gen. Og når de si­ger tak, for­di vi har for­talt de­res hi­sto­rie, så har vi sgu få­et den bed­ste anmeldelse, man kan få. «

Gud, kon­ge og fæd­re­land

Pi­lou As­bæk ret­ter sig op igen og si­ger:

» En af ve­te­ra­ner­ne for­tal­te, at hans far hav­de sagt, at han hel­le­re vil­le ha­ve, at søn­nen dø­de med si­ne kammerater, FAK­TA OM FIL­MEN ’ 9. APRIL’

er in­stru­e­ret af spil­le­films­de­butan­ten Ron­nie Ezra og har ko­stet 22 mil­li­o­ner.

føl­ger en cy­kel­de­ling ved den ty­ske græn­se i Søn­derjyl­land gen­nem et døgn 8. og 9. april 1940.

er skre­vet af den pris­be­løn­ne­de in­struk­tør og for­fat­ter To­bi­as Lind­holm.

Pi­lou As­bæk og Lars Mik­kel­sen med­vir­ker en ræk­ke yn­gre ta­len­ter: Gu­stav Gie­se, Martin Greis, Joachim Fjeld­strup, Jan­nik Lorenzen, El­li­ot Cros­set Hove, Mikkel Bentzen, Ari Ale­xan­der, Mat­t­hi­as Lund­k­vist og Se­ba­sti­an Bull Sar­ning.

Fil­men

Den

Ma­nuskrip­tet

For­u­den

end at han in­gen­ting hav­de gjort. «

» Det er alt­så no­get af en ud­mel­ding. Jeg ved ik­ke, om de er gjort af et sær­ligt stof, det er nok tæt­te­re på sandheden, at de fy­re stod i en helt sær­lig si­tu­a­tion, der gjor­de dem til no­get helt sær­ligt. «

» Selv­om det lig­ger me­get fjer­nt fra mig at ta­ge skyklap­per på og gå fremad, mens man tæn­ker på Gud, kon­ge og fæd­re­land, så har jeg en dyb respekt for de men­ne­sker, og jeg ved ik­ke, hvad jeg selv vil­le ha­ve gjort i den si­tu­a­tion. «

Tre film om krig

Men du har ga­ran­te­ret tænkt rig­tigt me­get over, om du vil­le ha­ve for­sva­ret dit land?

» Ja, og jeg er kom­met frem til, at jeg ik­ke ved det... Jeg vil­le øn­ske af he­le mit hjer­te, at jeg vil­le ha­ve gjort det sam­me, som de mænd gjor­de. «

» Jeg har nu la­vet tre film om un­ge mænd i krig (’ 1864’, ’ 9. april’ og ’ Kri­gen’, kom­men­de film om Af­g­ha­ni­stan, red.), og jeg har få­et stor respekt for de men­ne­sker, der gør det, « si­ger Pi­lou As­bæk og fort­sæt­ter:

» Det ly­der må­ske cor­ny. Men jeg el­sker det her land, jeg el­sker Dan­mark, og jeg el­sker den ge­ne­rø­si­tet, jeg op­le­ver fra folk rundt om­kring. Det, at man by­der folk vel­kom­men her og om­fav­ner an­dre... Okay, det gør vi må­ske ik­ke så me­get for ti­den, men det kun­ne væ­re, at vi skul­le be­gyn­de at gø­re det igen, « smi­ler han og fort­sæt­ter:

» Alt i mig si­ger, at jeg skal ly­ve og si­ge, at selv­føl­ge­lig vil­le jeg ha­ve for­sva­ret mit land. Men jeg må væ­re ær­lig og si­ge, at jeg ik­ke ved, om jeg vil­le ha­ve re­a­ge­ret li­ge­som Sand og væ­re gå­et he­le vej­en, « si­ger Pi­lou, der ar­bej­der sam­men med en ræk­ke nye kom­men­de stjer­ner i ’ 9. april’.

» Man si­ger al­tid, at der er en ri­si­ko ved at ta­ge nye uop­da-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.