Kul­tur Grå fi lm om en sor

Fil­men om Dan­marks kor­te krig mod Tys­kland ram­mer ved si­den af

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen nll@ bt. dk

FILM

Den 9. april er en be­tændt da­to i dansk hi­sto­rie. Her 75 år eft er at ty - sker­ne be­sat­te Dan­mark, dis­ku­te­res der sta­dig pas­sio­ne­ret, om re­ge­rin­gen gjor­de ret i sin sam­ar­bejds­po­li­tik. El­ler om vi skul­le ha­ve kæm­pet mod over­mag­ten og med gi­vet­vis sto­re tab til føl­ge ha­ve ydet vo­res lil­le del i kam­pen mod Na­zi­ty skland.

Men bag dis­kus­sio­nen gem­mer sig en an­den vir­ke­lig­hed. For Dan­mark var i krig den 9. april 1940. Kun i fi re ti­mer gan­ske vist, men der var sol­da­ter, der kæm­pe­de for fæd­re­lan­det. Uden at vi­de, hvad de hø­je herrer pøn­se­de på i Kø­ben­havn, dår­ligt for­be­red­te og end­nu rin­ge­re ud­sty­ret stil­le­de de sig i vej­en for de in­va­de­ren­de ty­ske trop­per og sat­te li­vet på spil. 11 af dem end­te med at mi­ste det. kl 4.15, sen­des Sands de­ling af sted på cy­kel for at for­sva­re lan­det, ind­til for­stærk­nin­ger kan nå frem.

Cyk­ler mod pan­ser

Det bli­ver jern­he­ste mod pan­ser­kø­re­tø­jer bog­stav­ligt talt, og da de før­ste træf­nin­ger fal­der ved Lundt­oft eb­jerg, går al­voren og ulig­he­den op for de un­ge dan­ske dren­ge.

Den de­bu­te­ren­de in­struk­tør Ro­ni Ezra ta­ger ik­ke di­rek­te stil­ling til den dan­ske po­li­tik, der før­te til den halv­hjer­te­de mod­stand, men han skil­drer sol­da­ter­ne som mænd, der pa­re­rer hals­lø­se or­drer uden at kny. De dør for Dan­mark, ind­til Sand over for ty­ske tanks i Ha­der­s­levs ga­der ser den uund­gå­e­li­ge ud­gang i øj­ne­ne.

Desvær­re mang­ler ’ 9. april’ no­get for at gø­re den hi­sto­rie til en god fi lm. Den er me­ka­nisk for­talt i sin iver eft er at få så man­ge hi­sto­ri­ske de­tal­jer med som mu­ligt. Flad som mars­klan­det i sin di­a­log. Og for­bløff en­de gam­mel­dags i sin man­gel på psy­ko­lo­gisk dyb­de.

Den dan­ske stor­film ’ 9. april’ le­ver ik­ke op til for­vent­nin­ger­ne.

Fo­to: Nor­disk Film Stor­fil­men om Dan­marks kor­te for­svarskamp den 9. april er flot pro­du­ce­ret, men ufor­løst som for­tæl­ling om mænd i krig og ne­der­lag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.