’’

BT - - KULTUR -

Det er de­res hi­sto­rie, ’ 9. april’ for­tæl­ler. Over et lil­le døgn, fra de den 8. april får ind­dra­get de­res or­lov, føl­ger vi se­kund­løjt­nant Sand ( Pi­lou As­bæk) og hans de­ling. Ka­ser­nen i Søn­derjyl­land er i hø­je­ste alarm­be­red­skab. En ki­lo­me­ter­lang tysk mi­li­tærko­lon­ne er på vej mod den dan­ske græn­se, og in­gen er læn­ge­re i tvivl om ty­sker­nes hen­sigt. Men i ste­det for at op­stil­le for­svars­linjer, for­hol­der mi­li­tær­le­del­sen sig pas­sivt for ik­ke at pro­vo­ke­re over­mag­ten. Så da græn­sen over­skri­des

Mang­ler di­men­sion

Det er jo om no­get et fø­lel­ses­fuldt em­ne, Ezra ta­ger fat i, men det er ik­ke man­ge fø­lel­ser, han for­mår at væk­ke. Vi ser, men mær­ker al­drig, de un­ge sol­da­ters frygt og fortviv­lel­se. Og når man ved, hvor ud­tryks­fuld en sku­e­spil­ler Pi­lou As­bæk nor­malt er, så mang­ler in­struk­tio­nen sim­pelt­hen en di­men­sion.

Der­for bli­ver ’ 9. april’ en grå fi lmop­le­vel­se om en sort dag. Gan­ske fl ot pro­du­ce­ret med lo­ca­tion- op­ta­gel­ser i Søn­derjyl­land og styr på hi­sto­ri­ske de­tal­jer, men ufor­løst i sin for­tæl­ling om krig og ne­der­lag. Man kan im­po­ne­res over dens bil­le­der og sceno­gra­fi , de uld­ne uni­for­mer og de re­a­li­sti­ske kamp­hand­lin­ger. Men ik­ke uden at un­dres over, hvor lidt det he­le fø­rer til.

Desvær­re mang­ler ’ 9. april’ no­get for at gø­re den hi­sto­rie til en god fi lm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.