Kun­sten at hol­de gry­den i kog

Al Jar­reau, der bå­de i 1970er­ne, 80er­ne, 90er­ne og 00er­ne har væ­ret Gram­my Award- vin­der, bryg­ger sta­dig sin stær­ke mu­si­kal­ske blan­ding

BT - - NAVNE - Kjeld Frand­sen df@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går

75 I DAG

Ele­men­tært sagt er han mand for – med en im­po­ne­ren­de stem­me og et til­hø­ren­de show­mans­hip – at gri­be fat i et talstærkt pu­bli­kum.

Gen­nem seks år­ti­er har han blan­det ja­zz, pop, soul, lat­in og funk på sin egen fa­con, og hans sær­ken­de er den på én gang lidt sam­men­pres­se­de og gan­ske vo­lu­mi­nø­se stem­me – plus ev­ner for – ube­svæ­ret og me­dri­ven­de – at hop­pe om­kring i di­ver­se re­gi­stre. Kort sagt – for Al Jar­reau, der i dag fyl­der 75 år, hand­ler det pri­mært om at hol­de gry­den i kog.

Gan­ske vist for­tal­te den den­gang 64- åri­ge ame­ri­kan­ske san­ger i et in­ter­view i vo­re spal­ter i 2004 om det fy­si­ske for­fald og de tan­ker om fo­re­stå­en­de død, som hans nu frem­skred­ne al­der med­før­te, og i 2010 måt­te han afb ry­de en ver­dens­tur­né, da han fi k al­vor­li­ge vej­rtræk­nings­pro­ble­mer i de fran­ske al­per. Men tak­ket væ­re hjer­te­eks­per­ter på et ho­spi­tal i Mar­seil­le kun­ne han gen­op­ta­ge så­vel tur­né som kar­ri­e­re, og til som­mer er han blandt ho­ved­nav­ne­ne på Co­pen­ha­gen Ja­zz Festi­val.

De før­ste fans sad på kir­ke­bæn­ken

Helt fak­tu­elt blev Alwyn Lopez ’ Al’ Jar­reau født i Milwaukee, Wi­scon­sin, som det fem­te af seks børn. Hans far var sy­ven­de­dags­ad­ven­ti­st­præst, hans mor var or­ga­nist og pi­a­nist, og he­le fa­mi­li­en op­t­rå­d­te oft e sam­men i kir­ken.

Al Jar­reau hav­de in­gen tan­ker om at bli­ve pro­fes­sio­nel san­ger, og i sin sko­le­tid var han pri­mært op­ta­get af at dyr­ke sport, først og frem­mest ba­se­ball.

Han tog i 1962 en na­tur­vi­den­ska­be­lig ba­chel­or­grad i psy­ko­lo­gi, og han fi k en kan­di­dat­grad i er­hvervs­mæs­sig re­ha­bi­li­te­ring fra Uni­ver­si­ty of Iowa og ar­bej­de­de eft er­føl­gen­de som re­ha­bi­li­te­rings­rå­d­gi­ver i San Fran­ci­sco.

Si­de­lø­ben­de blev det til op­træ­den på små klub­ber, og sam­men med gu­i­ta­ri­sten Julio Mar­ti­nez fi k han stor suc­ces på nat­klub­ben Gats­by’s. I 1968 gjor­de han mu­sik­ken til sin pri­mæ­re be­skæft igel­se, og han kun­ne ses og hø­res på små og sto­re sce­ner samt i tv, in­den han i 1975 fi k kon­trakt med War­ner Bros og modt­og man­ge an­mel­der­ro­ser for sit de­butal­bum ’ We Got By’. Og si­den er det gå­et slag i slag.

Be­her­sker stilar­ter­ne

Så­le­des har Al Jar­reau bå­de i 1970er­ne, 1980er­ne, 1990er­ne og 2000er­ne væ­ret Gram­my Award­vin­der, og han er den ene­ste san­ger, der har vun­det i tre for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er, nem­lig ’ Ja­zz’, ’ Pop’ og ’ R& B.

Det var og­så Al Jar­reau, der skrev og sang ti­telnum­me­ret til tv- se­ri­en ’ Moon­ligh­ting’ (’ De Hel­di­ge Hel­te’), og som sang ’ and so we all must lend a hel­ping hand’ på USA for Afri­ca’s ’ We Are the Wor­ld’, li­ge­som han i 1996 hav­de rol­len som Te­en An­gel i Bro­adway- op­sæt­nin­gen af mu­si­ca­len ’ Grea­se’.

Al Jar­reau, som og­så kan eft er­lig­ne al­skens in­stru­men­ter, og som har op­t­rå­dt med kunst­ne­re som Kat­hle­en Batt­le, Mi­les Da­vis og David San­born, vil på sce­nen i Ama­ger Bio 7. juli blandt an­det fejre 40- året for sit de­butal­bum, ’ We Got By’.

Svær

Dit svar Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

San­ge­ren Al Jar­reau by­der al­de­ren og hel­bre­det trods og ag­ter at duk­ke op til den­ne som­mers kø­ben­havn­ske ja­zz­festi­val. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.