Dom­mer og bød­del

BT - - TV -

ACTIONT­HRIL­LER

Hvad stil­ler sam­fun­det op, når kri­mi­na­li­te­ten og de so­ci­a­le pro­ble­mer eska­le­rer til det utå­le­li­ge? Man går væk fra sy­ste­met med den lov­gi­ven­de, den udø­ven­de og den døm­men­de magt - og sam­ler det he­le i én skån­sels­løs per­son. Det er ud­gangs­punk­tet for den ver­den, vi mø­der i den ame­ri­kan­ske actiont­hril­ler ” Dredd” fra 2012, som har tv- pre­mi­e­re i aft en på ZULU. Fil­men er ba­se­ret på den be­røm­te og ul­tra­vol­de­li­ge teg­ne­se­rie ” Jud­ge Dredd”, skabt af Jo­hn Wag­ner og Car­los Ezquer­ra. I en nær frem­tid er Jor­den ble­vet øde­lagt af atom­krig, og den over­le­ven­de be­folk­ning er sam­let i enor­me me­ga- by­er, hvor kri­mi­na­li­te­ten her­sker, og loven for­sø­ges op­ret­holdt af de så­kald­te ” jud­ges”, der fun­ge­rer som bå­de dom­me­re, jury og bød­ler. En dag bli­ver en af dis­se dom­me­re, den er­far­ne og hår­de Jud­ge Dredd, sam­men med ny­be­gyn­de-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.