KONG CARL 16. GUSTAF FORLOVES

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 39 år si­den Sve­ri­ges

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er in­gen grund til at la­de væ­re med at gø­re det, som du egent­lig ger­ne vil. Det vil gæl­de om at væ­re mo­dig og tur­de væ­re dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Hvis du sy­nes, at du mø­der man­ge men­ne­sker, som ir­ri­te­rer dig, så er i dag op­lagt til, at du bør skue ind i dig selv og fi nde et svar der. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Dit for­hold til en be­stemt per­son er ik­ke helt, som det bur­de væ­re. Der er no­get, som be­kym­rer dig me­re end nød­ven­digt. Prøv at slip­pe det. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er no­get fra for­ti­den, som lig­ger og spø­ger i dit sind. Det er no­get, som du har svært ved at slip­pe, men som du ved ik­ke kan lyk­kes. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor der ik­ke sker det helt sto­re. Må­ske lidt for stil­le eft er din me­ning. I aft en får du en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du fø­ler dig lidt i in­gen­mandsland. Du er hver­ken glad el­ler trist men er ba­re til. Du gør dig nye tan­ker om­kring æn­drin­ger i dit hjem. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Ting og sa­ger træk­ker i lang­drag. Det er bedst ik­ke at for­ven­te, at no­get som helst går eft er pla­nen. Du kan se frem til en dag med over­ra­skel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Uan­set hvor­dan du ven­der og dre­jer di­ne tan­ker om­kring et pro­blem, så vil det ik­ke lø­se sig af sig selv, så hvad med at gø­re no­get ved det? Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***

132). ( Svær 52). ( Mid­del 56). ( Nem

kong Carl 16. Gustaf forloves med frø­ken Syl­via Som­mer­lath 12. marts 1976. Par­ret mød­te hin­an­den un­der OL i Mün­chen i 1972 og blev gift i Stor­kyr­kan i Sto­ck­holm 19. ju­ni 1976. Kong Carl Gust­afs bryl­lup med Syl­via Som­mer­lath i Sto­ck­holm i som­me­ren 1976. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.