LIL­LE NAVN MED KÆM­PE AN­SVAR

Lidt over­ra­sken­de har DBU an­sat re­la­tivt ukend­te Flem­m­ing Berg som ny ta­len­t­ud­vik­lings­chef

BT - - SPORTEN - DRØMM­EJOB Sø­ren Klæ­strup skl@ spor­ten. dk FLEM­M­ING BERG

Man­ge sto­re nav­ne fra top­pen af dansk fod­bold var nævnt som so­li­de em­ner til den tun­ge post i spid­sen for lan­dets ta­len­t­ud­vik­ling. I ste­det er DBU gå­et en an­den vej. 42- åri­ge Flem­m­ing Berg er ny ta­len­t­ud­vik­lings­chef.

» Jeg kan godt for­stå, at folk er over­ra­ske­de, men jeg vil blot si­ge, at det er be­tryg­gen­de, at DBU har valgt en på grund af de fod­bold­fag­li­ge kva­li­te­ter og ik­ke på grund af, hvad han hed­der, « si­ger Flem­m­ing Berg.

Stil­lin­gen som ta­len­t­ud­vik­lings­chef er vig­tig af fl ere år­sa­ger. Dels får han et enormt an­svar for frem­ti­dens nye dan­ske stjer­ner, dels skal Flem­m­ing Berg rå­d­gi­ve DBU­di­rek­tio­nen i an­sæt­tel­sen af en kom­men­de her­re A- land­stræ­ner.

» Du må spør­ge Claus Bret­ton- Mey­er ( ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i DBU, red.) om, hvad det kon­kret be­ty­der. Han ved, hvor­dan det kom­mer til at fo­re­gå. Mit bud er, at vi ( Pe­ter Rud­bæk, træ­ner­ud­vik­lings­chef, Kim Hal­l­berg, eli­te­chef, og Flem­m­ing Berg selv, red.) vil bli­ve spurgt om, hvad vi sy­nes. «

Har du kva­li­fi ka­tio­ner­ne til det? » Selv­føl­ge­lig. « Er der man­gel på fod­bold­for­stand i den nu­væ­ren­de DBU- di­rek­tion?

» Det har jeg ik­ke den sto­re ind­sigt i. Jeg kig­ger på, hvor­dan tre­klø­ve­ret med mig, Pe­ter Rud­bæk og Kim Hal­l­berg kom­mer til at fun­ge­re i vo­res le­del­se. I for­hold til det rent fod­bold­fag­li­ge her er jeg helt tryg, « si­ger Flem­m­ing Berg.

Bor i Portu­gal

Det se­ne­ste år har Berg væ­ret an­sat i Brønd­by som klub­bens chef­scout. 1. juli for­la­der han den post for at til­træ­de i DBU. Jobs­kift et fø­rer og­så en stør­re fl yt­ning med sig.

» Li­ge nu bor jeg i Portu­gal, og det har jeg gjort i 10 år til som­mer, men fa­mi­li­en og jeg fl yt­ter hjem i for­bin­del­se med det nye job. På et tids­punkt i an­sæt­tel­ses­pro­ces­sen blev jeg spurgt til min bopæl, og jeg sva­re­de, at jeg for det her job uden tvivl vil­le fl yt­te til Dan­mark. Det kræ­ver job­bet, og jeg kan

AL­DER: 2014- I DAG:

42 år

Chef­scout,

Brønd­by IF

2012- 2014:

Chef­scout, FC Nord­s­jæl­land

In­ter­na­tio­nal Se­ni­or Scout, Chel­sea FC

Ch­eft ræ­ner,

2005- 2012:

2003- 2005:

Thi­sted FC

2001- 2003:

U19- ch­eft ræ­ner og ta­len­t­ud­vik­lings­chef, Thi­sted FC

U17- ch­eft ræ­ner, FC Kø­ben­havn

U19- ch­eft ræ­ner, Hvi­d­ov­re IF

2000- 2001:

1999- 2000:

ik­ke ha­ve føling med dansk ta­len­t­ud­vik­ling, træ­ner­ne og klub­ber­ne, hvis jeg bor langt væk. «

Hvor vil du ger­ne sæt­te dit aft ryk?

» Jeg vil gå ind og kig­ge nær­me­re på sel­ve re­k­rut­te­rin­gen og scou­tin­gen af he­le ta­lent­mas­sen, da jeg be­sid­der en spe­ci­el eks­per­ti­se i det. Al­le­re­de nu kan jeg dog si­ge, at der ik­ke kom­mer en stor re­vo­lu­tion, for den rø­de tråd fun­ge­rer. Men der er om­rå­der, hvor der kan træ­des me­re på ga­spe­da­len. «

Hvil­ke suc­ceskri­te­ri­er bør vi op­stil­le for din an­sæt­tel­se?

» At vi og­så om 10 år har en ta­len­t­ud­vik­ling, som spyt­ter man­ge ta­len­ter ud i for­hold til, hvor stort et land vi er og hvor stor, ta­lent­mas­sen er. I den for­bin­del­se er DBU al­le­re­de en ret stor suc­ces. Vo­res job er, at det skal fort­sæt­te, men jeg kan ik­ke si­ge, at vi skal kva­li­fi ce­re os til al­le U21­slut­run­der, for den slags er umu­ligt at si­ge, når så man­ge pa­ra­me­tre spil­ler ind, « si­ger Flem­m­ing Berg.

Et tre­klø­ver med stor ind­fly­del­se. Fra ven­stre er det træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk, eli­te­chef Kim Hal­l­berg og den ny­an­sat­te ta­len­t­ud­vik­lings­chef Flem­m­ing Berg. Fo­to: Per Kjær­bye/ DBU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.