UMU­LIG TRI­UMF

Zla­tan Ibra­him­ovic blev smidt ud, men 10 PSGe­re kæm­pe­de sig til en sen­sa­tion mod Chel­sea på Stam­ford Brid­ge

BT - - SPORTEN -

TORS­DAG 12. MARTS 2015

CHAM­PIONS LE­AGUE, 1/ 8- FI­NA­LE Det ene blev end­da sco­ret af den tid­li­ge­re Chel­sea- fa­vo­rit, David Lu­iz.

Det så imid­ler­tid helt skidt ud for de fran­ske gæ­ster ef­ter en halv ti­mes spil­le­tid. Hvis Zla­tan Ibra­him­ovic er Su­per­man, er José Mourin­ho nem­lig hans kryp­to­nit. Ot­te kam­pe har den sven­ske fod­bold­helt nu spil­let mod sin tid­li­ge­re træ­ner, og hel­ler ik­ke i den an­den ot­ten­de­dels­fi­na­le mel­lem Chel­sea og Pa­ris SG skul­le det lyk­kes Zla­tan Ibra­him­ovic at hver­ken sco­re el­ler as­si­ste­re et mål mod Mourin­ho.

Zla­tan ud­vist

Prin­sen af Pa­ris blev sendt ud af dom­me­ren og måt­te se de sid­ste 99 mi­nut­ter af kam­pen fra si­de­linj­en. For hvad der lig­ne­de en re­el kamp om bol­den med Chel­seas Oscar midt på ba­nen, end­te med at bli­ve til et di­rek­te rødt kort til Zla­tan Ibra­him­ovic, der der­med må­ske blev of­fer for en fuld­stæn­dig per­fekt me­di­e­stra­te- gi fra sin tid­li­ge­re men­tor i In­ter, José Mourin­ho. Sæd­va­nen tro hav­de po­rtu­gi­se­ren in­den kam­pen valgt sig et te­ma for sit pres­se­mø­de, og det blev ’ Mis­sion: Pa­ris spil­ler hårdt’.

» I den­ne sæ­son har vi spil­let mod hold fra Cham­pions­hip, hold fra Le­ague One og Shrews­bury fra Le­ague Two, men det mest ag­gres­si­ve hold har væ­ret PSG, « sag­de Mourin­ho til pres­se­mø­det.

Da Zla­tan Ibra­him­ovic gled ned i en sat­set ta­ck­ling, blev det alt­så til et di­rek­te rødt kort. Det fjer­de i tur­ne­rin­gen for sven­ske­ren.

Med den del­te re­kord som spil­le­ren, der har mod­ta­get flest rø­de kort i Cham­pions Le­ague no­gen­sin­de kun­ne Ibra­him­ovic tra­ve ned­trykt ud af Stam­ford Brid­ge og ef­ter­la­de ti hold­kam­me­ra­ter til en me­get svær op­ga­ve, der kræ­ve­de mål for avan­ce­ment.

Det så læn­ge ud til ik­ke at kom­me, og da Chel­seas Gary Ca­hill sco- re­de til 1- 0 med ti mi­nut­ter til­ba­ge på en til­fæl­dig ned­falds­bold ef­ter et hjør­ne­s­park, lig­ne­de det ’ au re­voir Pa­ris’.

David Lu­iz vil­le dog ik­ke tid­ligt hjem fra sin tid­li­ge­re hjem­by, London, og bra­si­li­a­ne­ren sør­ge­de for for­læn­get spil­le­tid med sit sten­hår­de ho­ved­støds­mål kort før tid. 1- 1 var det sam­me re­sul­tat som i Pa­ris, og så var der dømt for­læn­get spil­le­tid.

Her skul­le Chel­sea bru­ge et straf­fes­park til at brin­ge sig for­an 2- 1, da Thi­a­go Silvas højt løf­te­de arm ram­te bol­den. Eden Ha­zard var iskold på det straf­fes­park, men li­ge­så kold var Thi­a­go Silva, da han rej­se sig fra bom­mer­ten og selv af­gjor­de kam­pen til pa­ri­ser­nes for­del.

Den bra­si­li­an­ske mid­ter­for­sva­rer steg til vej­rs og he­a­de­de end­nu et hjør­ne­s­park i net­tet og sør­ge­de for en umu­lig tri­umf på Stam­ford Brid­ge. En mand i un­der­tal. Uden Zla­tan Ibra­him­ovic.

Thi­a­go Silva fra Pa­ris Saint- Ger­main kan næ­sten ik­ke fat­te, at han i 114. mi­nut af Cham­pions Le­ague- op­gø­ret mod Chel­sea i London har sco­ret det mål, der sen­der pa­ri­ser­ne vi­de­re til tur­ne­rin­gens kvart­fi­na­le og Mourin­hos Chel­sea ud i mør­ket. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.