BLODRØ­DE TAL Æ

Brønd­by præ­sen­te­re­de i går et enormt un­der­skud og skal sæl

BT - - SPORTEN - DÅR­LIGT REGN­SKAB Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk SPIL­LER­SALG

Brønd­by præ­sen­te­re­de i går et regn­skab med et mi­nus på he­le 153,8 mil­li­o­ner kro­ner.

Klub­bens egen­ka­pi­tal er der­med skrum­pet til 80 mil­li­o­ner kro­ner, men de blodrø­de tal skal især ses i ly­set af, at klub­ben nedskrev vær­di­er af sta­dion og spil­ler­trup sid­ste for­år med 121 mil­li­o­ner kro­ner. Det frem­går til­med af den off ent­lig­gjor­te års­rap­port for 2014, at der skal sæl­ges spil­le­re for mini­mum 15 mil­li­o­ner kro­ner til som­mer.

Det ly­der som en tung dag på kon­to­ret, men Brønd­bys di­rek­tør, Jesper Jør­gen­sen, ser med blå- gul op­ti­mis­me på frem­ti­den.

Med tan­ke på, at Brønd­by for få år si­den kæm­pe­de øko­no­misk for li­vet, er det et vold­somt stort un­der­skud, I præ­sen­te­rer. Er I be­kym­ret over ud­vik­lin­gen?

» Nej, det er vi ik­ke. Vi hol­der os i spo­ret i for­hold til de pla­ner, vi har lagt. I 2017 skal re­sul­ta­tet væ­re po­si­tivt, og hvis man fra­sor­te­rer nedskriv­ning på 121 mil­li­o­ner kro­ner, så er vi gå­et fra et mi­nus på 39,6 mil­li­o­ner kro­ner i 2013 til 33 mil­li­o­ner kro­ner mi­nus for 2014. Det tal for­ven­ter vi fal­der yder­li­ge­re til 15- 25 mil­li­o­ner kro­ner for 2015, men når det er sagt, er det tal, vi har præ­sen­te­ret nu her sta­dig util­freds­stil­len­de. «

Me­re kon­ser­va­ti­ve

Vi har før set og hørt fra tid­li­ge­re le­del­ser i Brønd­by, at der loves frem­gang, uden at det hav­de gang på jord. Kan du for­stå, hvis der sid­der fans og iagt­ta­ge­re der­u­de og tæn­ker, at nu går det galt igen for Brønd­by?

» Til det kan jeg ba­re si­ge, at vi snart kom­mer med regn­skab for før­ste kvar­tal i 2015, og så er det jo ba­re at læ­se med, om vi fast­hol­der vo­res mål­sæt­ning. Vi har blandt an­det in­ve­ste­ret med nye an­sæt­tel­ser i vo­res kom­merci­el­le sek­tor og har for­vent­ning om yder­li­ge­re frem­gang på vo­res sponsor­ind­tæg­ter. «

Det frem­går af års­rap­por­ten, at I har for­vent­ning om at slut­te i Superligaens top- fi re. Hvad ske­te der med sæ­son­mål­sæt­nin­gen om me­dal­jer som krav?

» Vo­res sport­s­li­ge sek­tor ar­bej­der sta­dig med en sæ­so­nam­bi­tion om me­dal­jer, men vi er nok lidt me­re for­sig­ti­ge her på kon­to­ret. «

Så drøm­men om me­dal­jer er op­gi­vet?

» Nej, vi er ba­re me­re kon­ser­va­ti­ve. Man kan vel kal­de det for øko­no­misk an­svar­lig­hed, at man hel­le­re vil bud­get­te­re lidt un­der på den må­de. «

Sport­s­li­ge bud­get uæn­dret

Der står og­så, at der er for­vent­nin­ger om salg af spil­le­re til som­mer i stør­rel­ses­or­de­nen 15 mil­li­o­ner kro­ner net­to. Hvil­ken be­tyd­ning får kra­vet om salg af spil­le­re for Brønd­bys mu­lig­he­der for at hen­te spil­le­re ind til som­mer?

» Vi kan sta­dig kø­be spil­le­re, hvis der er be­hov for det. Det er be­stemt ik­ke tan­ken, at det sport­s­li­ge ud­gangs­punkt skal de­va­lu­e­res. «

Det ly­der jo umid­del­bart, som om det bli­ver et trans­fer­vin­due ude­luk­ken­de med fra­salg, og med tan­ke på, at I ger­ne vil væk­ste yder­li­ge­re på sponsor­si­den, er det vel ik­ke så godt, at I for­rin­ger det sport­s­li­ge pro­dukt og mu­lig­he­der­ne for at vin­de me­dal­je?

» Det bud­get, som Per Rud ( sport­s­di­rek­tør, red.) har at ar­bej­de med, er uæn­dret. Selv­føl­ge­lig kan det æn­dre sig, og man kan al­drig si­ge al­drig, men umid­del­bart får det in­gen be­tyd­ning for de ram­mer, Per ar­bej­der un­der. «

Det nye Brønd­by blev byg­get op om­kring en mas­se ak­tie­mil­li­o­ner. Det lig­ner på af­stand, at I må san­de, det er svært at etab­le­re et top- hold på en ren fod­bold­for­ret­ning?

» Vi er på vej med til­tag, der kan hjæl­pe med ind­tæg­ter på an­det end fod­bold­de­len, men det kan jeg ik­ke si­ge me­re om på nu­væ­ren­de tids­punkt. «

Men på fod­bold­de­len bør I vel få me­re ud af je­res ta­len­ter. I kun­ne ha­ve haft et kuld med Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Jan­nik Vestergaard og Ni­co­lai Boi­le­sen på første­hol­det med sto­re trans­fe­rind­tæg­ter til føl­ge?

» Der, hvor fod­bol­den har be­væ­get sig hen, er det me­get svært at hol­de på de al­ler­stør­ste ta­len­ter. Med vo­res Ma­sterclass- pro­jekt vil vi til­by­de de un­ge spil­le­re, de bedst tæn­ke­li­ge for­hold for at ud­vik­le sig her i klub­ben, men vi kan kom­me i si­tu­a­tio­ner, hvor vi må si­ge, at vi ik­ke kan hol­de på de stør­ste ta­len­ter, hvor­for det gi­ver me­re me­ning at sæl­ge dem til den bedst mu­li­ge pris frem for at se dem gå trans­fer­frit ved kon­trak­t­ud­løb. «

SÆL­GES EN SPIL­LER

fra Brønd­bys aka­de­mi – egen avl – for 15 mil­li­o­ner kro­ner, kan den ind­tægt bog­fø­res ’ rent’.

der er købt for 10 mil­li­o­ner kro­ner i trans­fer og løn, to år in­de i sin kon­trakt­pe­ri­o­de, så er han af­skre­vet med 2,5 mil­li­o­ner kro­ner om året, hvor­for et salg på 15 mil­li­o­ner kro­ner skal fra­træk­kes fem mil­li­o­ner kro­ner.

avl gi­ver der­for de ’ re­ne­ste’ salg.

SÆL­GES EN SPIL­LER,

SPIL­LE­RE AF EGEN

TO RTOSRDSADGA 1G2 1.2 M. MAARRTTSS 2 2001155

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.