’ Fle­re ting pe­ger i po­si­tiv ret­ning’

BT - - SPORTEN - LYS FREM­TID Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Brønd­bys un­der­skud på 153,8 mil­li­o­ner kro­ner er til at ta­ge at fø­le på.

I Su­per­liga- sam­men­hæng er det kun over­gå­et af Brønd­bys fa­ta­le 2012, da det he­le så sort ud med et mi­nus på 266,6 mil­li­o­ner kro­ner i klub­ben, samt FC Kø­ben­havns 2009- re­sul­tat med et un­der­skud på 246,8 mil­li­o­ner kro­ner.

Men trods en pla­ce­ring som num­mer tre på den knap så fl at­te­ren­de li­ste og en egen­ka­pi­tal, der er ne­de på 80 mil­li­o­ner kro­ner – kun 20 mil­li­o­ner me­re end det sor­te 2012 – ser tin­ge­ne an­der­le­des ly­se ud den­ne gang, vur­de­rer sports­ø­ko­nom Jesper Jør­gen­sen fra De­loit­te – ej at for­veks­le med Brønd­bys di­rek­tør af sam­me navn.

» Re­sul­ta­tet er ik­ke over- ra­sken­de. Det er det før­ste skridt for Brønd­by frem mod 2017, da der skal væ­re ba­lan­ce. Det her er in­ve­ste­ring­s­år num­mer to, og det er dyrt i en fod­bold­klub. De har hel­ler ik­ke haft an­det valg end at gå den vej, hvis de vil­le til­ba­ge til top­pen af dansk fod­bold, « si­ger Jesper Jør­gen­sen med hen­vis­ning til, at go­de re­sul­ta­ter kræ­ver dyg­ti­ge spil­le­re.

Skal føl­ge pla­nen nø­je

Selv om de 233,6 mio. kr., klub­ben hav­de i egen­ka­pi­tal oven på ak­tie­e­mis­sio­nen i 2013, er svun­det kraft igt ind, er der fl ere ting, der pe­ger i den po­si­ti­ve ret­ning, me­ner Jesper Jør­gen­sen.

» Sponsor­ind­tæg­ter­ne er ste­get og bur­de må­ske end­da sti­ge me­re. De se­ne­ste to år har klub­ben in­ve­ste­ret i spil­le­re for 60 mil­li­o­ner kro­ner. Hvis vi le­ger med tan­ken om, at de in­gen hav­de købt, hav­de klub­ben fak­tisk hel­ler in­gen pen­ge brugt, « si­ger sports­ø­ko­no­men, der med­gi­ver, at pla­nen skal føl­ges nø­je i Brønd­by, for at der ik­ke skal mang­le pen­ge igen in­den læn­ge:

» Det kræ­ver, at klub­ben ek­se­kve­rer på den her plan. Hvis den ik­ke gør det, kan den godt stå i en si­tu­a­tion, hvor nog­le skal sky­de pen­ge ind, el­ler den er nødt til at fo­re­ta­ge nog­le an­dre greb. De kal­ku­le­rer med spil­ler­salg på 15 mil­li­o­ner kro­ner til som­mer, men hvis det ik­ke lyk­kes, er der jo helt sik­kert ba­re nog­le spil­le­rind­køb, de hel­ler ik­ke vil la­ve. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.