Es­b­jerg tæt på et salg af Fel­lah

BT - - SPORTEN - FA­NE­FLUGT Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Es­b­jerg har al­le­re­de solgt fl ere pro­fi ler i vin­te­r­ens trans­fer­vin­due, men nu kan end­nu en spil­ler snart væ­re for­tid i klub­ben. BT er­fa­rer, at nor­ske Mo­ham­med Fel­lah li­ge­som Martin Pu­sic, Ed­di Go­mes og Jakob An­ker­sen kan væ­re tabt for den ve­stjy­ske klub in­den læn­ge. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er Es­b­jerg i øje­blik­ket i for­hand­lin­ger med den nor­ske stor­klub Ro­sen­borg om en­ten et lån el­ler salg af den 25- åri­ge off en­siv­spil­ler.

Det nor­ske trans­fer­vin­due er åbent til og med marts, og der­for er en han­del sta­dig mu­lig.

Mo­ham­med Fel­lah kom til Es­b­jerg fra Vå­le­ren­ga i au­gust 2013, men han har væ­ret pla­get af ska­der, og der­for har han ik­ke kun­net bi­de sig fast på Ni­els Fre­de­rik­sens mand­skab. Så­le­des sad han på bæn­ken i he­le kam­pen mod FC Midtjyl­land søn­dag.

Skal kæm­pe med dan­ske­re

Al­le­re­de i ja­nu­ar var der ryg­ter om et skift e til­ba­ge til Nor­ge for Mo­ham­med Fel­lah. Den­gang be­kræft ede Ni­els Erik Søn­der­gaard fra Es­b­jergs sport­s­li­ge ud­valg over for BT, at spil­le­ren ger­ne vil­le re­tur til sit fø­de­land.

» Jeg vil da ik­ke af­vi­se, at han skal til­ba­ge til Nor­ge, hvis der kom­mer et bud. Det er rig­tigt, at vi har in­di­ke­ret, at det godt kan væ­re, der skal fi ndes en løs­ning med Mo­ham­med Fel­lah. Han har og­så in­di­ke­ret, at han må­ske godt kan væ­re in­ter­es­se­ret i at kom­me til­ba­ge til Nor­ge, men det er ik­ke, for­di der lig­ger no­get kon­kret, « sag­de Ni­els Erik Søn­der­gaard.

Med et skift e til Ro­sen­borg skal Mo­ham­med Fel­lah slås med de dan­ske spil­le­re Emil Nielsen og To­bi­as Mik­kel­sen om spil­le­tid på de for­re­ste plad­ser.

BT for­søg­te sent i aft es at hen­te en kom­men­tar fra Es­b­jerg- le­del­sen, men uden held.

Es­b­jergs Mo­ham­med Fel­lah mel­des på vej til Ro­sen­borg.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.