Nyt græs til som­mer

BT - - SPORTEN - BA­NE­FOR­HOLD

I skyg­gen af gårs­da­gens præ­sen­ta­tion af regn­ska­bet an­non­ce­re­de Brønd­by, at pla­ner­ne om at ud­skift e den hul­le­de og pletskal­de­de grønsvær på Brønd­by Sta­dion gen­nem­fø­res al­le­re­de til som­mer.

» Vi har vendt al­le sten i for­sø­get på at få ud­bed­ret ba­nen hur­tigst mu­ligt og få igang­s­at en løs­ning, der og­så hol­der på den lan­ge ba­ne. Det er nu lyk­ke­des os at sam­men­sæt­te en tids­plan for ba­ne­renove­rin­gen, der kan af­vik­les i den kom­men­de som­mer­pau­se, « si­ger Brønd­bys ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jesper Jør­gen­sen, til klub­bens hjem­mesi­de.

Ser frem til løs­ning

Brønd­by Sta­dion har læn­ge væ­ret pla­get af et mi­se­ra­belt græstæp­pe. Et alt for kom­pri- me­ret jord­lag un­der græs­set har hindret det i at gro or­dent­ligt.

» Der er in­gen tvivl om, at ba­nen i de se­ne­ste må­ne­der har væ­ret en stor sten i sko­en, så vi ser frem til at få løst pro­ble­mer­ne én gang for al­le, « si­ger di­rek­tø­ren, der dog for­ven­ter, at for­å­rets var­me tem­pe­ra­tu­rer vil for­bed­re græstæp­pet:

» Vi for­ven­ter, at ba­nens kva­li­tet vil sti­ge, eft er­hån­den som for­å­ret og væk­sten ta­ger fat. « BNB/ Fo­to: Si­mon Læs­søe

Nyt pro­jekt på vej

I for­bin­del­se med de fo­re­stå­en­de mø­der er ak­tio­næ­rer­ne an­gi­ve­ligt ble­vet stil­let i ud­sigt, at de vil bli­ve præ­sen­te­ret for de­tal­jer­ne i det pro­jekt, Brønd­bys di­rek­tør, Jesper Jør­gen­sen, i in­ter­viewet med BT her på si­den om­ta­ler som et pro­jekt, der kan hjæl­pe Brønd­by med at skaff e ind­tæg­ter på an­dre om­rå­der end på fod­bold­de­len.

Det pro­jekt er an­gi­ve­ligt tæt på at kun­ne bli­ve præ­sen­te­ret for off ent­lig­he­den som et af de til­tag, der skal hjæl­pe Brønd­by mod må­let om øko­no­misk li­ge­vægt i 2017.

BT har væ­ret i kon­takt med Jan Bech Andersen, som ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt øn­sker at kom­men­te­re for­ly­den­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.