Jan Bech mø­des med ak­tio­næ­rer

BT - - SPORTEN - TIL­TAG Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk

Brønd­bys be­sty rel­ses­for­mand og sto­rak­tio­nær, Jan Bech Andersen, mø­des i de kom­men­de da­ge med bå­de stør­re og min­dre ak­tio­næ­rer for at dis­ku­te­re klub­bens kom­merci­el­le frem­tid.

BT er­fa­rer fra to uafh æn­gi­ge kil­der, at Jan Bech Andersen bå­de skal mø­des med fl ere min­dre ak­tio­nærg­rup­pe­rin­ger over en kop kaff e for at ven­de Brønd­bys til­stand over en kop kaff e, og – me­re in­ter­es­sant – med en me­re eks­klu­siv grup­pe ak­tio­næ­rer for på en så­kaldt ka­pi­tal­mar­keds­dag at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for yder­li­ge­re at styr­ke klub­bens øko­no­mi.

Der skal på ryg­te­plan des­u­den væ­re en be­sty­rel­ses­plads el­ler to åb­ne til po­ten­ti­el­le in­ve­sto­rer – her­i­blandt de ek­si­ste­ren­de ak­tio­næ­rer – ved ge­ne­ral­for­sam­lin­gen 14. april.

Brønd­bys for­mand, Jan Bech Andersen, hol­der i de kom­men­de da­ge mø­der med ak­tio­næ­rer­ne. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.