Ri­is’ dy­re tour­fi asko

Al­ber­to Con­ta­dor har net­op sat sin sig­na­tur på en ny, gul­dran­det kon­trakt med Tin­koff - Saxo. Men han mang­ler fort­sat en Tour- sejr un­der Tin­kov og Ri­is

BT - - SPORTEN - PEN­GE­NE VÆRD? Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Det an­slås, at Al­ber­to Con­ta­dor tje­ner om­kring 30 mil­li­o­ner kro­ner om året på sin nu­væ­ren­de kon­trakt med Tin­koff - Saxo, og så man­ge nul­ler på løn­sed­len er kun for­be­holdt de al­ler­stør­ste in­den for cy­kel­spor­ten. Men med pen­ge­ne – ind­til nu op mod 120 mil­li­o­ner kro­ner – føl­ger og­så et krav om sto­re re­sul­ta­ter.

Al­ber­to Con­ta­dors stør­ste be­drif­ter, si­den han skift ede til hol­det i 2011, by­der på to sej­re i Vu­el­ta­en i 2012 og 2014, en sejr i Giro­en i 2011, som han dog fi k fra­ta­get på grund af en do­ping­dom, og en sejr i Tir­reno- Adri­a­ti­co i 2014.

I Tour de Fran­ce mang­ler Con­ta­dor sta­dig en sejr for Tin­koff - Saxo.

I som­mer kald­te Bjar­ne Ri­is ti­den med Con­ta­dor for ’ et hel­ve­de’ på grund møgs­a­ger­ne uden for as­fal­ten, her­un­der Al­ber­to Con­ta­dors brug af clen­bu­te­rol og eft er­føl­gen­de ka­ran­tæ­ne og dår­li­ge om­ta­le samt svig­ten­de re­sul­ta­ter i Tour de Fran­ce.

Con­ta­dor er pen­ge­ne værd

Der­for vir­ker det må­ske op­lagt at kon­klu­de­re, at Al­ber­to Con­ta­dor, der for to da­ge si­den for­læn­ge­de sin kon­trakt med et år, ik­ke har væ­ret de man­ge rus­si­ske mil­li­o­ner værd, men det er Gre­gor Brown, fre­elan­cejour­na­list for ma­ga­si­net Cycling We­e­kly, ik­ke enig i.

» Han har vun­det tre grand tours og gi­ver en mas­se pu­bli­ci­tet til sponso­rer­ne, for­di han stort set al­tid kø­rer på et top­ni­veau og kø­rer med om sej­ren i de løb, han stil­ler op i. Han er en stor le­der for hol­det, « si­ger Brown.

Men han mang­ler jo sta­dig at vin­de en Tour de Fran­ce med Tin­koff - Saxo?

» Der har væ­ret nog­le om­stæn­dig­he­der, som hol­det ik­ke kun­ne for­ud­si­ge. I 2011 styr­te­de han fi re gan­ge på de før­ste ni da­ge og ska­de­de knæ­et. Sid­ste år styr­te­de han og måt­te ud­gå af lø­bet, og i 2012 hav­de han ka­ran­tæ­ne og kør­te slet ik­ke Tou­ren som føl­ge af do­ping­dom­men, « si­ger han.

I 2013 skuff ede Con­ta­dor, da han slut­te­de seks mi­nut­ter og 27 se­kun­der eft er Chris Froo­me i Tou­rens sam­le­de klas­se­ment, men hel­ler ik­ke det får Gre­gor Brown til at tryk­ke på fi askok­nap­pen.

Oleg Tin­kov der­i­mod lød ik­ke til at væ­re af helt sam­me over­be­vis­ning, da han ra­se­de ud på Twit­ter i 2013 eft er Tou­rens af­slut­ning.

» Hans løn mat­cher ik­ke ind­sat­sen. For rig og ik­ke sul­ten nok. Han skal ar­bej­de hår­de­re. Con­ta­dors præ­sta­tion var ik­ke god, « bul­dre­de Tin­kov.

Thomas Bay, cy­kel­kom­men­ta­tor hos Eu­rosport, er enig med Gre­gor Brown i, at der er en mas­se nu­an­cer, der skal med i vur­de­rin­gen af Con­ta­dors tid hos Tin­koff - Saxo, og at spa­ni­e­ren ge­ne­relt er pen­ge­ne værd.

TORS­DAG 12. MARTS 2015

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.