Får Magnus­sen fuld po­wer?

BT - - SPORTEN -

DET ER NU, Ke­vin Magnus­sen skal be­vi­se, at han fortje­ner et nyt, fast For­mel 1- sæ­de. Med tjan­sen som afl øser i Au­stra­li­ens Grand Prix skal dan­ske­ren først og frem­mest un­der­stre­ge, at han er hur­ti­ge­re end team­kam­me­ra­ten hos McLa­ren- Hon­da, Jen­son But­ton.

Jeg er ik­ke i tvivl om, at Magnus­sen fortje­ner en ny chan­ce. Og jeg er hel­ler ik­ke i tvivl om, at han un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der er hur­ti­ge­re end But­ton. Men jeg er i tvivl om, hvor­vidt der bli­ver ta­le om nor­ma­le om­stæn­dig­he­der i Al­bert Park i Mel­bour­ne i we­e­ken­den. DET ER FØRST og frem­mest en ny be­stem­mel­se i mo­tor­reg­le­men­tet for For­mel 1, der gør mig be­tæn­ke­lig. Sid­ste år hav­de hver For­mel 1- kø­rer fem mo­to­rer til he­le sæ­so­nen, der be­stod af 19 løb. I år er der 20 løb, men hver kø­rer er af be- spa­rel­ses­hen­syn be­græn­set til fi re mo­to­rer.

Hvis man har brændt fi re mo­to­rer af, be­ty­der det ik­ke, at man er ude af VM, men man bli­ver sat til­ba­ge på grid­den, når man ta­ger den fem­te mo­tor i brug. OG MED ’ HVER kø­rer’ me­ner reg­le­men­tet re­elt ’ hver bil’. Det er alt­så ik­ke så­dan, at Magnus­sen har fi re mo­to­rer til de løb, han kø­rer som afl øser for Fer­nan­do Alonso, og spa­ni­e­ren så har fi re mo­to­rer, når han bli­ver klar. De fi re mo­to­rer går fra sam­me kon­to – Magnus­sen og Alonso har til­sam­men fi re mo­to­rer til 2015- sæ­so­nens 20 løb.

Fi­re mo­to­rer er sik­kert et pas­sen­de an­tal – hvis mo­to­ren kom fra Mer­ce­des og var gen­nem­prø­vet og bomstærk. Men det er ik­ke ret man­ge, nu da mo­to­rer­ne i McLa­rens til­fæl­de kom­mer fra Hon­da, er helt nye og – be­dømt ud fra vin­ter­te­ste­ne – uhy­re skrø­be- li­ge. McLa­ren- team­chef Eric Boul­li­er har da og­så ud­talt, at det kan bli­ve svært for hans kørere at kla­re sig gen­nem sæ­so­nen med kun fi re mo­to­rer. AT MCLA­REN- LE­DEL­SEN AL­LE­RE­DE nu ved, at man kan kom­me til at mang­le mo­to­rer, er na­tur­lig­vis et dår­ligt tegn. Og må­ske al­ler- mest for Ke­vin Magnus­sen. For hvor­for la­de en afl øser, der sand­syn­lig­vis kun skal kø­re ét løb ( og der­for ik­ke kan gø­re sig gæl­den­de i VM- stil­lin­gen) be­la­ste en af de kost­ba­re mo­to­rer ’ unø­digt’?

Fra et McLa­ren- syns­punkt vil det væ­re for­nuft igt, at sør­ge for at første­kø­rer Fer­nan­do Alonso har mo­to­rer nok til he­le sæ­so­nen.

Der er utvivl­s­omt man­ge må­der, McLa­ren og Hon­da kan sik­re sig, at Magnus­sen ik­ke sli­der unø­digt på den mo­tor, Alonso skal over­ta­ge. Man kan skrue ned for om­drej­nin­ger­ne og der­med re­du­ce­re bå­de eff ekt og sli­ta­ge. Man kan og­så be­græn­se Magnus­sens om­gan­ge un­der træ­nin­gen, og man kan i yder­ste kon­se­kvens la­de ham ud­gå tid­ligt af lø­bet. Alt sam­men for at sik­re Alonso det bedst mu­li­ge ud­gangs­punkt til re­sten af sæ­so­nen.

JEG HÅ­BER SELV­FØL­GE­LIG,

at Ke­vin Magnus­sen får en ’ æg­te’ chan­ce i Mel­bour­ne, og da jeg spurg­te McLa­rens pres­se­af­de­ling om min te­o­ri, var sva­ret, at man ’ for­moder, at Ke­vin får sam­me be­tin­gel­ser, som hvis Alonso hav­de sid­det i bi­len’.

Jeg ved ik­ke, om jeg for­moder det – men jeg hå­ber det. Rig­tig me­get!

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Ke­vin Magnus­sen ( tv.) i sam­ta­le med en af McLa­ren- Hon­das in­ge­ni­ø­rer før we­e­ken­dens grand­prix i Mel­bour­ne i Au­stra­li­en. Med det nye mo­tor­reg­le­ment spe­ku­le­rer BTs For­mel 1- kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard, i, at tea­met vil for­fal­de til at spa­re dan­ske­rens mo­tor i we­e­ken­den. Det af­vi­ses dog af McLa­ren- Hon­da. Fo­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.